Öýkeniň işini gowulandyrýan önümler aýdyldy

  • 03.08.2023 13:33
  • 20114
Öýkeniň işini gowulandyrýan önümler aýdyldy

Ýagly kislotalar öýkeniň sagdynlygyny saklamaga ukyplydyr. Alymlar uly gözlegleriň dowamynda şeýle netijä geldiler.

Synagyň birinji böleginde 15 müňden gowrak adamyň maglumatlary seljerildi. Dürli jyns toparlaryna degişi gatnaşyjylar sagdyndylar. Synaga gatnaşýanlaryň ortaça ýaşy 56 ýaş. Synagdan soň, professorlar gandaky Omega-3-iň derejesi has ýokary bolan adamlaryň öýkeniniň işleýşiniň beýlekilerden has gowudygyny anykladylar.
Ikinji tapgyrda, ýag kislotasynyň derejesini kesgitlemek üçin 500 müňden gowrak adamyň ganyndan genetiki markerler ýygnaldy. Soňra olar synaga gatnaşyjylaryň öýkeniniň sagdynlyk ýagdaýy bilen deňeşdirildi. Netijeler oňyn täsiri tassyklady.
Balyk Omega-3-iň esasy çeşmelerinden biridir, ýöne bu maddany ösümlik çeşmelerinden, ýagny  hozdan, çianyň tohumyndan we zygyrdan alyp bilersiňiz.


24.11.2023 11:28
9558

Türkmenistanda plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibini tassyklady. Bu resminama 2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Adalat...

20.11.2023 13:50
17629

Ýalňyzlyk = 1 günde 15 çilim. BSGG ýekeligiň çilim barabarlygyny kesgitledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ýalňyzlygy dünýädäki adamlar üçin saglyga howp hökmünde kesgitledi. BSGG-niň Sosial gatnaşyklar boýunça iş toparynyň egindeş başlygy Çido Mpembanyň sözlerine görä, ýalňyzlygyň...

19.11.2023 20:20
6178

Beýik Britaniýada dünýäde ilkinji gezek gan keseliniň iki görnüşi üçin gen bejergisi tassyklandy

Beýik Britaniýanyň Derman serişdelerine we lukmançylyk maksatly önümlere gözegçilik  müdirligi orak görnüşli öýjükli ganazlygy we beta-talassemiýany bejermekde dünýäde ilkinji gen terapiýasyny tassyklady diýip...

13.11.2023 15:54
11938

Oňurga ýiligine dakylan implant Parkinson keselli adama ýene-de ýöremäge kömek etdi

Şweýsariýaly hünärmenleriň topary agyr Parkinson keseli bolan adamyň oňurga ýiligine çylşyrymly elektrod ulgamyny ornaşdyrdylar. Bu näsagyň ýene-de ýöremegine mümkinçilik berdi. Mark atly 62 ýaşly fransuz 30 ýyl...