Deriden ýürek keselini anyklamagyň usuly döredildi

  • 31.07.2023 23:29
  • 11200
Deriden ýürek keselini anyklamagyň usuly döredildi

Russiýanyň Samara uniwersitetiniň alymlary dünýäde ilkinji bolup, bedene täsir etmezden, hroniki ýürek ýetmezçiligini anyklamak usulyny döretdiler diýip, «RIA Nowosti» habar berýär.

Bu usuly oýlap tapan alymlaryň bellemeklerine görä, derini şöhlelendirmek arkaly keseli kesgitlemek usuly häzirki inwaziw usullaryň ornuny tutar. Bu ýörite sensoryň kömegi bilen amala aşyrylýar. Barlagyň netijeleri «Journal of Biophotonics» žurnalynda çap edildi diýlip, çeşmede bellenilýär.
BSGG-niň maglumatlaryna görä, her ýyl ýürek-damar keselleri zerarly 20 mln adam aradan çykýar. Şolaryň hatarynda hroniki ýürek ýetmezçiligi giň ýaýranlarynyň biridir. Bu keselde gan we bedeniň öýjükleri kislorod bilen doly üpjün edilip bilinmeýär. Hroniki ýürek ýetmezçiliginiň başlangyç tapgyry alamatsyz geçýär. Ol, köplenç, eýýäm ötüşen we agyr ýagdaýlarda ýüze çykarylýar, bu bolsa näsaga lukmançylyk kömegini bermekde kynçylyk döredýär. Şonuň üçin hem bu keseli irki döwürlerinde kesgitlemegiň usulyny döretmek häzirki zaman lukmançylyk ylmynyň esasy ugurlarynyň biridir.


22.08.2023 18:02
7258

Saglyk ýagdaýyny toplumlaýyn anyklamak üçin enjam döredildi

Kazanly rus hünärmenleri saglyk ýagdaýyny anyklamak üçin enjam döretdiler. «Ebedilik kapsulasy» diýlip atlandyrylýan kürsi emeli intellekt we VR şlemy bilen bedeniň doly barlagyny geçirip bilýär diýip, lenta.ru...

20.02.2023 21:52
14233

Türkmenistanyň we Russiýanyň saglygy goraýyş boýunça «ýol kartasy» 2 hepdeden taýýar bolar — Prosenko

Lukmançylyk ylymlarynyň doktory, Russiýanyň Zähmet Gahrymany, Moskwanyň baş anesteziolog-reanimatology, asly aşgabatly Denis Prosenko Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda saglygy goraýyş pudagynda hyzmatdaşlygy...

15.08.2022 11:30
9827

«Sputnik V» Russiýanyň taryhynda iň köp eksport edilýän derman serişdesi boldy

COVID-19-a garşy iki komponentli sanjym “Sputnik V” Russiýanyň taryhynda iň köp eksport edilýän derman serişdesi boldy. Bu barada Russiýanyň Göni maýa goýum gaznasynyň baş müdiri Kirill Dmitriýew habar berdi diýip...

14.08.2022 08:47
11684

«Sputnik V» waksinasynyň ulanylyş möhleti ýarym ýyldan bir ýyla çenli uzaldyldy

Russiýanyň Saglygy goraýyş ministrligi COVID-19-a garşy «Sputnik V» waksinasynyň dürli öndürijileriň preparatlary üçin  ulanylyş möhletiniň uzaldylandygyny habar berdi. «Täze koronawirus ýokanjynyň öňüni almaga...