Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasyna suw joşgunlary zerarly gynanç bildirdiler

  • 18.07.2023 01:51
  • 61189
Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasyna suw joşgunlary zerarly gynanç bildirdiler

Prezident Serdar Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýola ýurtda ýagan güýçli ýagyşlaryň netijesinde, adam pidalaryna, şikes ýetmelere hem-de giň möçberli weýrançylyklara getiren suw joşgunlary zerarly gynanç hatyny iberdi.

 

 

Döwlet Baştutany şu agyr pursatda, Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň maşgalalaryna, dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna çuňňur gynanjyny we medet beriji sözlerini, ejir çekenlere bolsa, tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi.
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Çžin Pýo iberen gynanç hatynda ýurtda ýagan güýçli ýagyşlaryň netijesinde, adam pidalaryna, şikes ýetmelere hem-de giň möçberli weýrançylyklara getiren suw joşgunlary baradaky habary çuňňur gynanç duýgulary bilen kabul edendigini belledi.
Habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä, güýçli ýagyşlaryň netijesinde suw joşgunlary emeli geldi. Joşgun Günorta Koreýanyň aglaba böleginde elektrik energiýasynyň öçürilmegine getirdi. Azyndan 40 adam ýogalan, 10 adam dereksiz ýiten hasaplanylýar. Müňlerçe adam howply zolakdan göçürildi.


01.12.2023 14:26
15731

Hindistanda 2023-nji ýylda her gün diýen ýaly tebigy betbagtçylyklar bolup geçdi

2023-nji ýylyň ilkinji dokuz aýynda tebigy kataklizmler we betbagtçylyklar her gün diýen ýaly Hindistanyň dürli sebitlerine täsirini ýetirip, birnäçe ölümiň we weýrançylygyň sebäbi boldular. Muny Ylym we daşky...

06.11.2023 00:06
32029

Serdar Berdimuhamedow Nepalda ýertitremesi zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidenti Ram Çandra Paudele we Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Premýer-ministri Puşpa Kamal Dahala ýurduň...

29.10.2023 09:06
41677

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç hatyny...

29.10.2023 09:02
26272

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe ýurduň Karagandy oblastynda ýerleşýän Kostenko adyndaky şahtada bolup geçen ýangynyň köpsanly adam pidalaryna...