Mask Twitter-iň Meta garşy arzasyny tassyklady

  • 09.07.2023 00:24
  • 14411
Mask Twitter-iň Meta garşy arzasyny tassyklady

Twitter-iň eýesi Ilon Mask kompaniýanyň 5-nji iýulda Twitter-iň bäsdeşi hökmünde görülýän Threads onlaýn platformasyny işe girizen Meta korporasiýasyna garşy kazyýete şikaýat bilen ýüz tutjakdygyny tassyklady.

“Bäsdeşlik – bu gowy, aldawçylyk welin — ýok” – diýip, Mask “Twitterde” kompaniýanyň “Twitteriň täjirçilik syryna we intellektual emlägine yzygiderli, bilkastlaýyn we bikanun eýe bolandygy” üçin “Metany” kazyýete berjekdigi baradaky habara jogap hökmünde ýazdy.

Öň, penşenbe güni Semafor portaly “Twitteriň” “Meta” garşy kazyýet işini açjakdygyny habar beripdi. Onuň maglumatlaryna görä, täze onlaýn platforma işe girizilenden soň “Twitteriň” bähbidini goraýan Quinn Emanuel kompaniýasynyň hukukçysy Aleks Spiro “Metanyň” ýolbaşçysy Mark Sukerberge hat iberip, onda korporasiýany täze önüminde “Twitteriň” intellektual emlägini ulanmakda aýyplady.
Threads programmasy çarşenbe güni App Store programmalar dükanynyň amerikan segmentinde ýükläp almak üçin elýeterli boldy. Penşenbe güni Sukerberg täze platformanyň abunaçylarynyň sanynyň programma işe girizilenden soň bir günüň içinde 30 milliona ýetendigini habar berdi.


düýn 20:01
13884

Mark Sukerbergiň gün tertibi: näçede turýar, nähili geýinýär...

Dünýäniň iň baý adamlaryndan biri bolan Mark Sukerberg köp wagtyny işe sarp edýär, ýöne şol bir wagtyň özünde syýahat etmäge, çagalary bilen güýmenmäge we MMA-nyň pälwanlary bilen türgenleşmäge hem wagt tapýar...

31.10.2023 22:10
13715

“Fortune” Ilon Maskyň X kompaniýasynyň bahasyny aýtdy

Ilon Maskyň X kompaniýasy (öň Twitter) 19 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar. Bu barada “Fortune” amerikan žurnalyna salgylanyp, TASS habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä, platforma häzir 19 mlrd dollar bilen...

24.10.2023 10:44
19921

Ilon Mask bir günde 16 mlrd dollar ýitirdi

«Forbes-iň» sanawyna görä, ABŞ-nyň iň baý adamy, milliarder we telekeçi Ilon Mask bir günde 16,1 milliard dollar ýitirdi. Muny «Bloomberg» agentligi tarapyndan düzülen milliarderleriň görkezijisindäki maglumatlar...

19.10.2023 08:09
10684

Jeff Bezos dünýäde iň baý adamlaryň sanawynda ikinji ýere geçdi — Bloomberg

Amazon.com Inc.-iň esaslandyryjysy Jeff Bezos LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-niň başlygy Bernar Arnodan öňe geçdi we Bloomberg Billionaires Index-iň wersiýasyna görä, dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda ikinji...