«Gyzyl kürte» türkmen filmi «Merkezi Aziýanyň iň gowy filmi» baýragyna hödürlenildi

  • 07.07.2023 12:06
  • 22606
«Gyzyl kürte» türkmen filmi «Merkezi Aziýanyň iň gowy filmi» baýragyna hödürlenildi

Türkmen režissýory Sahysalyh Baýramowyň «Gyzyl kürte» filmi Gyrgyzystanyň «Ak ilbirs» (Ak bars) milli kinobaýragynyň «Merkezi Aziýanyň iň gowy filmi» baýragyna dalaşgärleriň sanawyna goşuldy diýip, AKIpress habar berýär.

Kinematografiýa sungatlarynyň Merkezi Aziýa akademiýalarynyň baş baýragyna  ýene-de iki sany film dalaş eder — Gazagystandan režissýor Darežan Omirbaýewiň «Akyn» filmi hem-de özbek režissýory Ýolkin Tüýçiýewiň «Ewolýusiýas» filmi.
Ýeňijiler kinobaýragynyň gowşurylyş dabarasynda — 8-nji iýulda belli bolar.
Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» kinostudiýasynyň «Gyzyl kürte» filmi 2022-nji ýylda ekranlara çykdy. Film bolan wakalara esaslanyp, Beýik watançylyk urşy ýyllarynyň wakalary hem-de türkmen zenanlarynyň watanparazlygy hakynda gürrüň berýär.

 


şu gün 11:44
257

Hindistanda Magtymgulynyň goşgular ýygyndysy hindi dilinde hödürlendi

Türkmenistanyň Hindistandaky ilçihanasynda Gündogaryň beýik şahyry Magtymguly Pyragynyň hindi dilinde goşgular ýygyndysynyň tanyşdyrylyşy geçirildi. Ýygyndyny terjime etmegiň üstünde Döwletmämmet Azady adyndaky...

şu gün 08:19
5529

Aşgabatda we welaýatlarda estrada aýdymçylarynyň konserti geçiriler

2023-nji ýylyň dekabr aýynda Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli welaýatlarda we Aşgabat şäherinde ýurdumyzyň estrada ýyldyzlarynyň şowhunly baýramçylyk dynç-alyş konserti geçiriler. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet...

düýn 14:59
2037

Türkmenistanda ýapon filmleriniň 7-nji festiwaly geçiriler

Türkmenistanda ýapon filmleriniň 7-nji festiwaly geçiriler. Festiwal 15-17-nji dekabr aralygynda paýtagtymyzyň «Aşgabat» kinoteatrynda geçiriler. Açylyş dabarasy 15-nji dekabrda 17:30-da bolar. Türkmenbaşy şäheriniň...

03.12.2023 20:10
10720

Internetde Magtymguly Pyragy portaly işläp başlady

Gündogaryň beýik akyldarynyň we nusgawy şahyrynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny bellemek boýunça çäreleriň meýilnamasynyň çäklerinde «Magtymguly Pyragy portaly» işe girizildi. Ony döretmäge portalyň many-mazmunly...