Ýer ýüzi 2022-nji ýylda Şweýsariýanyň ululygyndaky ýaly tropiki tokaýlaryny ýitirdi

  • 28.06.2023 16:58
  • 22139
Ýer ýüzi 2022-nji ýylda Şweýsariýanyň ululygyndaky ýaly tropiki tokaýlaryny ýitirdi

2022-nji ýylda Ýer ýüzünde meýdany Şweýsariýanyň ýa-da Niderlandlaryň ululygyndaky ýaly ýagyşly tropiki tokaýlyk ýitirim boldy: emeli hemra maglumatlarynyň çap edilen seljermesine görä, bu möhüm ekoulgamlaryň aglaba bölegi oba hojalygy we maldarçylyk üçin ýok edildi.

Düýbi Waşingtonda ýerleşýän Bütindünýä serişdeler instituty (WRI), netijede, geçen ýyl gije-gündiz diýmän, her bäş sekuntdan meýdany futbol meýdançasynyň ululygyndaky tropiki tokaýlyklar kesildi ýa-da ýakyldy, bu meýdan 2021-nji ýyldaka garanda 10% uludyr diýip habar berýär.
Onuň Global Forest Watch (GFW) hemra gözegçilik platformasy 2022-nji ýylda planetanyň biodürlüligi we uglerodyň saklanmagy üçin möhüm bolan 4,1 million gektardan gowrak tropiki tokaýyň weýran bolandygyny hasaba aldy.
Iň köp zyýan çeken ýurt Braziliýa bolup, oňa ählumumy ýitgileriň 43% -i düşýär, ondan soň Kongo Demokratik Respublikasy (13%) we Boliwiýa (9%) durýar.


30.06.2024 12:39
9025

Earth Photo 2024 fotosurat bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Earth Photo halkara bäsleşiginiň eminleri 2024-nji ýylyň ýeňijilerini yglan etdiler. Ýeriň gözelligini açyp görkezmäge we ekologiýa wehimlerine üns çekmäge gönükdirilen bäsleşik bu ýyl Žan-Mark Kaýminiň we Walentina...

06.06.2024 13:13
6411

Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşiri çapdan çykdy

5-nji iýunda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe gabatlanyp, Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşiri çap edildi. Türkmenistanyň Gyzyl kitaby ösümlik we haýwanat dünýäsiniň ýagdaýyny takyk görkezmek bilen...

31.05.2024 15:55
20300

Şweýsariýada ýoluň abatlanýan böleginden aýlanyp geçmek üçin ýygnalýan köpri oýlap tapdylar

Şweýsariýanyň Federal ýol müdirligi ASTRA atly täze modully ykjam geçelgäni döretdi. New Atlas-yň ýazmagyna görä, awtoulag sürüjilerine aýlanyp geçmegiň ýa-da dyknyşyklarda durmagyň deregine, ýol işleriniň gidýän...

12.05.2024 16:15
8737

Şweýsariýa "Ýewrowideniýe-2024" bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

Şwesiýanyň Malmýo şäherinde "Ýewrowideniýe-2024" aýdym-saz bäsleşiginiň finaly geçirildi. Şweýsariýaly ýerine ýetiriji Nemo "The Code" aýdymy bilen ýeňiji boldy. Ikinji orny Horwatiýadan aýdymçy Baby Lasagna, üçünji...