Taýwanly lukmanlar bir ýyllap komada ýatan hassany magnit bejergisi bilen komadan çykardylar

  • 18.06.2023 14:48
  • 24054
Taýwanly lukmanlar bir ýyllap komada ýatan hassany magnit bejergisi bilen komadan çykardylar

Taýwanyň Taýnan şäherindäki Annan hassahanasynyň lukmanlary transkranial magnit stimulýasiýasyny ulanyp, bir ýyla golaý wagt bäri komada ýatan hassany oýaryp bildiler. Bu barada Taýwan News anna güni habar berdi.

Onuň sözlerine görä, 29 ýaşly bir adam awtoulag heläkçiliginden soň koma düşüpdir. Birnäçe aýlap garyndaşlary giperbarik kislorod bejergisi (hassanyň barokamerada kislorod bilen doýmagy) we adaty hytaý lukmançylygy ýaly birnäçe bejergini synap gördüler. Şeýle-de bolsa, olaryň ähli synanyşyklary şowsuz boldy: Glazgo koma şkalasynda ol bary-ýogy 8 bal toplady, dury aň 15 bala deň boldy.
Şondan soň garyndaşlary Annan keselhanasynyň lukmanlary bilen maslahatlaşdylar we transkranial magnit stimulýasiýasyny synap görmek kararyna geldiler - bu usul hirurgiki päsgelçiliksiz gysga magnit impulslaryny ulanyp, beýni korteksini gyjyndyrmaga mümkinçilik berýär.
Bu usul 1985-nji ýylda işlenip düzüldi we epilepsiýa ýa-da Parkinson keseli ýaly depressiýa hem-de newrologiki keselleri bejermek üçin ulanylýar, ýöne lukmanlar bu bejergini beýleki bejergiler bilen bilelikde adamy komadan çykarmak üçin synanyşmaga taýýardyklaryny mälim etdiler. Bäş aý dowam eden amallardan soň näsag kem-kemden özüne gelip başlady - gözüni açyp, garyndaşlarynyň seslerini eşidende ýylgyryp başlady.
Häzirki wagtda lukmanlar bu adamy bejermegi dowam etdirýärler.


24.11.2023 11:28
9768

Türkmenistanda plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibini tassyklady. Bu resminama 2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Adalat...

20.11.2023 13:50
17790

Ýalňyzlyk = 1 günde 15 çilim. BSGG ýekeligiň çilim barabarlygyny kesgitledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ýalňyzlygy dünýädäki adamlar üçin saglyga howp hökmünde kesgitledi. BSGG-niň Sosial gatnaşyklar boýunça iş toparynyň egindeş başlygy Çido Mpembanyň sözlerine görä, ýalňyzlygyň...

19.11.2023 20:20
6234

Beýik Britaniýada dünýäde ilkinji gezek gan keseliniň iki görnüşi üçin gen bejergisi tassyklandy

Beýik Britaniýanyň Derman serişdelerine we lukmançylyk maksatly önümlere gözegçilik  müdirligi orak görnüşli öýjükli ganazlygy we beta-talassemiýany bejermekde dünýäde ilkinji gen terapiýasyny tassyklady diýip...

13.11.2023 15:54
12004

Oňurga ýiligine dakylan implant Parkinson keselli adama ýene-de ýöremäge kömek etdi

Şweýsariýaly hünärmenleriň topary agyr Parkinson keseli bolan adamyň oňurga ýiligine çylşyrymly elektrod ulgamyny ornaşdyrdylar. Bu näsagyň ýene-de ýöremegine mümkinçilik berdi. Mark atly 62 ýaşly fransuz 30 ýyl...