Reuters: Neuralink-iň bahasy 5 milliard dollara ýetdi

  • 05.06.2023 20:26
  • 25184
Reuters: Neuralink-iň bahasy 5 milliard dollara ýetdi

Ilon Maskyň Neuralink neýrotehniki kompaniýasynyň bahasy, adamyň beýnisine çip ornaşdyrmak boýunça kliniki synaglary geçirmek üçin rugsat alandan soň, 5 milliard dollara barabar boldy. Bu barada Reuters  agentligi çeşmelere salgylanyp habar berdi.

Olaryň maglumatyna görä, başlangyjyň bahasy, 2021-nji ýyldaky görkeziji bilen deňeşdirilende, 3 milliard dollar ýokarlandy. Kompaniýanyň paýnamalaryna islegiň gaty uludygy bellendi. Bilermenler Neuralink-i täjirçilik maksady bilen peýdalanmaga rugsat almak üçin ýene birnäçe ýylyň gerek bolmagynyň mümkindigini bellediler. ABŞ-nyň Milli saglyk institutynyň neýroenergetika bölüminiň öňki müdiri Kip Lýudwig  beýni implantatyny täjirçilik taýdan ulanmaga tassyknama almak üçin ýene azyndan 10 ýyl gerek bolsa gerek diýip hasaplaýar.
Käbir gözlegçiler kompaniýa şunça baha kesilmegine şübheli garaýarlar. Alym we telekeçi Arun Şridhar implantatyň işlenip taýýarlanşynyň irki döwrüne salgylanyp, ony akylsyzlyk diýip atlandyrdy. Ol: "Onuň howpsuzlygyny we uýgunlaşyjylygyny synap görmek hijem 5 milliard dollar çykdajy çykaranyňa degmez" -diýdi.


31.10.2023 22:10
13754

“Fortune” Ilon Maskyň X kompaniýasynyň bahasyny aýtdy

Ilon Maskyň X kompaniýasy (öň Twitter) 19 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar. Bu barada “Fortune” amerikan žurnalyna salgylanyp, TASS habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä, platforma häzir 19 mlrd dollar bilen...

24.10.2023 10:44
19972

Ilon Mask bir günde 16 mlrd dollar ýitirdi

«Forbes-iň» sanawyna görä, ABŞ-nyň iň baý adamy, milliarder we telekeçi Ilon Mask bir günde 16,1 milliard dollar ýitirdi. Muny «Bloomberg» agentligi tarapyndan düzülen milliarderleriň görkezijisindäki maglumatlar...

19.10.2023 08:09
10756

Jeff Bezos dünýäde iň baý adamlaryň sanawynda ikinji ýere geçdi — Bloomberg

Amazon.com Inc.-iň esaslandyryjysy Jeff Bezos LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-niň başlygy Bernar Arnodan öňe geçdi we Bloomberg Billionaires Index-iň wersiýasyna görä, dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda ikinji...

04.10.2023 15:06
14184

Forbes: Ilon Mask ýene-de ABŞ-nyň iň baý adamy boldy

Ilon Mask Forbes žurnaly tarapyndan her ýyl düzülýän ABŞ-nyň iň baý 400 adamlarynyň sanawynda ýene-de birinji orny eýeledi. Neşir SpaceX-iň we Tesla-nyň eýesiniň baýlygynyň 251 milliard dollara barabar bolandygyny...