Türkmenistanyň Prezidenti Hindistandaky otly heläkçiligi zerarly gynanç bildirdi

  • 04.06.2023 12:11
  • 49514
Türkmenistanyň Prezidenti Hindistandaky otly heläkçiligi zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidenti hanym Draupadi Murmuwa we bu ýurduň Premýer-ministri Narendra Modä Hindistanyň Odişa ştatynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren pajygaly otly heläkçiligi zerarly gynanç hatyny iberdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutany şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan, gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini aýtdy.
2-nji iýunda Hindistanda Balasor şäherinden uzak bolmadyk ýerde otlular çaknyşdy. Maglumatlara görä, Kalkuttadan Çennai şäherine barýan ýolagçy otlusynyň 10-12 wagony çaknyşyk zerarly relsden çykyp, gapdaldaky relslere düşüpdir. Birnäçe wagtdan bu wagonlara gapdal relsden hereket edip gelen ýene-de bir ýolagçy otlusy gelip çaknyşypdyr. Netijede ýene-de 3-4 wagon relsden çykypdyr.
Üç sany otlynyň çaknyşygynda aradan çykanlaryň sany 288-e ýetdi diýip, Frans Press agentligi ştatyň ýangyn howpsuzlyk gullugynyň başlygy Sudhanşu Sarangä salgylanyp habar berdi.


01.12.2023 14:26
15407

Hindistanda 2023-nji ýylda her gün diýen ýaly tebigy betbagtçylyklar bolup geçdi

2023-nji ýylyň ilkinji dokuz aýynda tebigy kataklizmler we betbagtçylyklar her gün diýen ýaly Hindistanyň dürli sebitlerine täsirini ýetirip, birnäçe ölümiň we weýrançylygyň sebäbi boldular. Muny Ylym we daşky...

06.11.2023 00:06
31899

Serdar Berdimuhamedow Nepalda ýertitremesi zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidenti Ram Çandra Paudele we Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Premýer-ministri Puşpa Kamal Dahala ýurduň...

29.10.2023 09:06
41531

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç hatyny...

29.10.2023 09:02
26218

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe ýurduň Karagandy oblastynda ýerleşýän Kostenko adyndaky şahtada bolup geçen ýangynyň köpsanly adam pidalaryna...