Ärdoganyň girdejileri baradaky hasabat çap edildi

  • 03.06.2023 09:24
  • 26426
Ärdoganyň girdejileri baradaky hasabat çap edildi

28-nji maýda Türkiýäniň täze möhlete saýlanan Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan süýşürintgi puluny milli walýutada - türk lirasynda saklaýar. Resmî Gazete hökümet gazetinde türk lideriniň prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi barada Merkezi saýlaw toparynyň çözgüdi bilen bilelikde, onuň girdejisi barada neşir edilen habarnama görä, penşenbe güni ýurduň Merkezi bankynyň hümmeti boýunça ol 1 884 878 lira ýa-da 90,6 müň dollar toplapdyr.

Ondan görnüşine görä, är-aýal Ärdoganlaryň Stambulyň Aziýa bölegindäki Uskýudar etrabynyň Kysykly diýen ýerinde bahasy 7,695 million türk lirasy (382,9 müň dollar) bolan öýi we Gara deňiz ýaka Rize welaýatynyň Dumankaýa obasynda meýdany 2 müň inedördül metr bolan, bahasy 10 müň lira (480 dollar) bolan mellegi bar.
Türkiýäniň Prezidenti, jarnamadan görnüşi ýaly, Mustafa Ärdogan diýen birine 5 million türk lirasy (240,3 müň dollar) bergisi bar. Onuň döwlet baştutanynyň haýsy garyndaşy bolýandygy entek belli däl. Halk TV teleýaýlymy munuň Ärdoganyň metbugatda ady agzalmaýan doganydygyny aýdýar.
Türkiýäniň Merkezi saýlaw topary penşenbe güni 28-nji maýda geçirilen prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynyň jemleýji netijelerini yglan etdi. Ärdogan 52,18% ses, onuň bäsdeşi, oppozisiýanyň lideri Kemal Kylyçdaroglu bolsa 47,82% ses aldy.


07.12.2023 16:54
9317

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasy Ankarada kiçi futbol boýunça bäsleşik geçirdi

7-nji dekabrda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasy Ankaranyň «Konk Halı Saha» sport toplumynda sportuň kiçi futbol görnüşi boýunça bäsleşik geçirdi. Bäsleşik Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli...

07.12.2023 13:59
4855

Türkiýeden gelen wekiliýet Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda duşuşyk geçirdi

6-njy dekabrda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň rektory A.Annamuradowyň Türkiýäniň wise-prezidentiniň Diwanynyň Adam serişdeleri boýunça ofisiniň başlygy Salim Ataýyň arasynda...

07.12.2023 13:42
8240

Türkiýäniň wise-prezidenti Jewdet Ýyldyz Arkadag şäherine baryp gördi

Türkmenistanda saparda bolan Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Jewdet Ýyldyzyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Arkadag şäherine baryp gördi. Arkadag şäherindäki Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkinde türkiýeli...

07.12.2023 13:36
5477

Türkmenistan bilen Türkiýäniň söwda dolanyşygy ýylyň ahyrynda 3 milliard dollara golaýlar — Jewdet Ýylmaz

Türkiýäniň wise-prezidenti Jewdet Ýylmaz Aşgabatda geçirilen Türkmen-türk işewürlik forumynda iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygynyň möçberiniň 2022-nji ýylda 2 milliard dollardan geçendigini, şu ýylyň 11 aýynda...