Saýlawlaryň ikinji tapgyry: Şu gün Türkiýäniň täze prezidenti belli bolar

  • 28.05.2023 11:27
  • 20305
Saýlawlaryň ikinji tapgyry: Şu gün Türkiýäniň täze prezidenti belli bolar

Şu gün, 28-nji maýda Türkiýede prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda ses berlişik başlandy. Ýerli wagt bilen 08:00-da (aşg wagty bilen 10:00) 81 welaýatda saýlaw uçastoklary işläp başlady, olar 17:00-a çenli (aşg wagty bilen 19:00) hereket eder.

Umumylykda, ýurt boýunça we onuň daşynda ses bermek üçin 191 884 sany saýlaw gutusy oturdyldy. 64 mln türk raýaty ses bermek hukugyna eýe.
Garaşylyşy ýaly, Türkiýäniň häzirki Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Stambulda ses berer, onuň garşydaşy Kemal Kylyçdaroglu bolsa Ankarada ses berer.
Birinji tapgyryň netijeleri boýunça Ärdogan sesleriň 49,52%-ini, Kylyçdaroglu bolsa 44,88% ses aldy. Ikinji tapgyrda sesleriň aglaba bölegini alan dalaşgär ýeňiji bolar.


düýn 14:29
4338

Türkmenistan Stambulda «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy

Türkmenistandan wekilçilikli topar 2023-nji ýylyň 24-27-nji noýabry aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde geçirilen «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Söwda-senagat...

24.11.2023 23:55
4995

Türkmenistanyň we Türkiýäniň daşary işler ministrleri telefon arkaly gepleşik geçirdiler

23-nji noýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Hakan Fidan bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda taraplar türkmen...

21.11.2023 11:41
9276

Hawýer Mileý Argentinada geçirilen prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy

Ultrasagçy syýasatçy, "Azatlyk gelýär" partiýasynyň wekili Hawýer Mileý Argentinada geçirilen prezident saýlawlarynda ýeňiji boldy. Ýurduň Milli Saýlaw Palatasynyň berýän maglumatlaryna görä, sesleriň 94%-den gowragy...

16.11.2023 16:06
3978

Aşgabatda alty ýurduň demirýol edaralary CASCA+ geçelgesini ösdürmek barada teswirnama gol çekdiler

«Aziýa – Ýuwaş ummany sebitiniň ýurtlary – Hytaý – Gyrgyzystan – Özbegistan – Türkmenistan – Azerbaýjan – Gruziýa – Türkiýe – Ýewropa» (CASCA+) multimodal ulag-üstaşyr ugry boýunça agza döwletleriň demirýol edaralarynyň...