Her ýyl dünýäde ýol-ulag heläkçiligi sebäpli 1,3 mln adam aradan çykýar

  • 18.05.2023 12:23
  • 16096
Her ýyl dünýäde ýol-ulag heläkçiligi sebäpli 1,3 mln adam aradan çykýar

Her ýyl ýollarda 1,3 mln töweregi adam aradan çykýar we 50 milliona golaý adam şikes alýar. 5-29 ýaş aralygyndaky adamlar üçin ýol-ulag heläkçiligi (ÝUH) ýaşaýyş üçin esasy howp bolup durýar. Dünýädäki her dördünji ölüm pyýadalaryň we welosipedçileriň paýyna düşýär diýip, 15-nji maýda başlanan Global ýol hereketiniň howpsuzlygy hepdeligi mynasybetli BMG belleýär. Muny news.un.org ýetirýär.

2021-2030-njy ýyllar üçin ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça hereket onýyllygynyň global meýilnamasy 2030-njy ýyla çenli ÝUH netijesinde ölüm derejesini we şikes ýetme derejesini 50 göterim azaltmagy maksat edinýär.

“Global meýilnamada adamlaryň howpsuzlygyna gönükdirilen ýollara we ýol ulgamlaryna geçmegiň adam janyny gorap saklamaga mümkinçilik berjekdigi nygtalýar. Ilkinji nobatda, şikes almaga ýakyn adamlaryň: çagalaryň we ýetginjekleriň, aýallaryň, mümkinçiligi çäkli adamlaryň, garry adamlaryň, welosipedçileriň we jemgyýetçilik ulaglaryny ulanyjylaryň bähbitlerini göz öňünde tutmaly. Howpsuz, ygtybarly we ekologiýa taýdan arassa transport jemgyýetçilik durmuşynyň köp ugurlarynda oňyn sosial özgerişlere ýardam eder” – diýlip, BSGG-niň Ýewropa býurosynyň ýolbaşçysy, lukman Hans Klýugeniň beýanynda aýdylýar.

BSGG-niň hyzmatdaşlary bilen hyzmatdaşlykda her ýyl Global ýol hereketiniň howpsuzlygy hepdeligi geçirilýär. Häzirki, ýedinji hepde hereketiň ekologiýa taýdan arassa serişdelerine bagyşlanandyr: gürrüň, esasanam, pyýada ýöremegiň, welosiped sürmegiň we jemgyýetçilik ulaglaryndan peýdalanmagyň zerurlygy barada gidýär.
2030-njy ýyla çenli dünýä ilatynyň, takmynan, 70 göteriminiň şäherlerde ýaşamagyna, şonuň üçin jemgyýetçilik ulaglaryna bolan islegiň hem ep-esli ýokarlanmagyna garaşylýar.


16.02.2022 15:17
10268

BMG häzirki maýlamany soňky 200 müň ýylda iň güýçlüsi hasaplaýar

Häzirki günde syn edilýän global ýylama soňky 200 müň ýylda iň güýçlüsi hasaplanýar. Bu barada Bütindünýä Meteorologiýa Guramasynyň (BMG) Baş sekretary Petteri Taalas TASS-yň baş direktorynyň birinji orunbasary...

21.10.2021 18:10
6971

BMG: 2040-njy ýyllara çenli Afrika iň soňky buzluklaryny ýitirip biler

Afrikada maýlama Ýerdäki ortaça depgine garanyňda, has çalt bolup geçýär we şol sebäpli 2040-njy ýyllara çenli bu yklym Kilimanjaro, Keniýa we Ruwenzori dag massiwlerindäki buzluklary ýitirip biler. Şeýle çaklama...

02.09.2021 18:11
7864

BMG dünýädäki tebigy betbagtçylyklaryň 50 ýylyň dowamynda bäş esse ýokarlanandygyny habar berdi

Soňky 50 ýylyň dowamynda howa, klimat ýa-da suw baýlyklaryna abanýan howp bilen bagly tebigy betbagtçylyklar ortaça her gün bolup, 115 adamyň ýogalmagyna we her gün 202 mln dollar möçberinde zyýanyň ýetmegine sebäp...

17.08.2021 12:23
12166

BMG Gaitidäki ýertitremede zyýan çekenler üçin 8 mln dollar bölüp berer

Birleşen Milletler Guramasy Gaitide bolan ýertitremäniň netijesinde zyýan çekenlere kömek hökmünde azyndan 8 mln dollar iberer diýip, Baş sekretaryň ynsanperwer meseleler boýunça orunbasary Martin Griffits habar...