Şweýsariýada auksiondan gymmat bahaly zatlary satmak boýunça täze rekord goýuldy

  • 17.05.2023 18:47
  • 12905
Şweýsariýada auksiondan gymmat bahaly zatlary satmak boýunça täze rekord goýuldy

Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde geçirilen auksionlarda altyn-kümüş bezegleriniň we şaý-sepleriň satuwyndan alnan mukdar boýunça täze rekord goýuldy. 10-njy we 12-nji maýda geçirilen iki auksionda jemi 176 mln franklyk ($196 mln) kolleksiýa satyldy diýip, forbes.kz habar berýär.

Satuwa awstriýaly milliarder Haýdi Hortene degişli bolan bezegler çykaryldy. Ol telekeçi Gelmut Horteniň dul aýalydy we 2022-nji ýylyň tomsunda aradan çykdy. 2022-nji ýylda Forbes USA Haýdi Horteniň baýlygyny 3 mlrd dollar bilen bahalandyrdy. Auksionda onuň monjuklary, bilezikleri, gulakhalkalary, diademalary we beýleki gymmat bahaly zatlary satyldy. Auksiondan öň olaryň bahasy, takmynan, 150 mln dollar bilen bahalandyryldy. 
Täze rekord eýýäm 138,3 mln frank ($154 mln) netije bilen tamamlanan birinji auksionda goýuldy. Ikinji auksion ýene 37,8 mln frank ($42 mln) getirdi. Öňki rekord 12 ýyl mundan ozal goýlupdy: 2011-nji ýylda geçirilen auksionlarda aktrisa Elizabet Teýloryň bezeg şaý-sepleri, takmynan, 137 mln dollara satyldy diýip, Bloomberg belleýär.


31.05.2024 15:55
20304

Şweýsariýada ýoluň abatlanýan böleginden aýlanyp geçmek üçin ýygnalýan köpri oýlap tapdylar

Şweýsariýanyň Federal ýol müdirligi ASTRA atly täze modully ykjam geçelgäni döretdi. New Atlas-yň ýazmagyna görä, awtoulag sürüjilerine aýlanyp geçmegiň ýa-da dyknyşyklarda durmagyň deregine, ýol işleriniň gidýän...

12.05.2024 16:15
8738

Şweýsariýa "Ýewrowideniýe-2024" bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

Şwesiýanyň Malmýo şäherinde "Ýewrowideniýe-2024" aýdym-saz bäsleşiginiň finaly geçirildi. Şweýsariýaly ýerine ýetiriji Nemo "The Code" aýdymy bilen ýeňiji boldy. Ikinji orny Horwatiýadan aýdymçy Baby Lasagna, üçünji...

28.06.2023 16:58
22140

Ýer ýüzi 2022-nji ýylda Şweýsariýanyň ululygyndaky ýaly tropiki tokaýlaryny ýitirdi

2022-nji ýylda Ýer ýüzünde meýdany Şweýsariýanyň ýa-da Niderlandlaryň ululygyndaky ýaly ýagyşly tropiki tokaýlyk ýitirim boldy: emeli hemra maglumatlarynyň çap edilen seljermesine görä, bu möhüm ekoulgamlaryň aglaba...

31.10.2022 10:19
21569

Şweýsariýa dünýäde iň uzyn ýolagçy otlusyny çykaryp rekord goýdy

Şweýsariýada dünýäde iň uzyn ýolagçy otlusyny gurnadylar. Onuň uzynlygy iki kilometre diýen ýaly uzaýar diýip, RIA Nowosti habar berýär. Otly 25 sostawdan, 100 wagondan ybarat boldy, şonuň hasabyna onuň uzynlygy...