Rustam Minnihanow Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşdy

  • 05.04.2023 16:58
  • 17880
Rustam Minnihanow Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşdy

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Raisi Rustam Minnihanow Aşgabada bir günlük saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşdy diýip, Raisiň metbugat gullugy habar berýär.

Taraplar hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Duşuşygyň barşynda bellenilişi ýaly, geçen ýylyň jemleri boýunça özara haryt dolanyşygynyň möçberi iki ýurduň eýe bolan mümkinçiliklerine laýyk gelmeýär. Bu günki gün Tatarystanyň maşyn gurluşygy we nebiti gaýtadan işleýiş ulgamyndaky birnäçe iri kompaniýalary Türkmenistanda iş alyp barýar.

«Yslam dünýäsi bilen hyzmatdaşlyk elmydama Tatarystanyň daşary ykdysady we halkara gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýar. «Russiýa-Yslam dünýäsi: KazanForum» forumy ykdysady gatnaşyklar üçin esasy meýdança bolup durýar» - diýip, Rustam Minnihanow belledi.

Şu ýyl «Russiýa-Yslam dünýäsi: KazanForum» forumy 18-19-njy maýda geçiriler.


düýn 18:54
10780

HHR-iň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Ogulgerek Berdimuhamedowa sowgady üçin hoşallyk bildirdi

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň maşgalasy hanym Ogulgerek Berdimuhamedowanyň adyna hat ugratdy. Pen Liýuan hatynda Ogulgerek Berdimuhamedowanyň...

düýn 17:49
6482

Eýranyň raýatlary üçin Aşgabatda we Maryda saýlaw uçastoklary hereket eder

Türkmenistanda ýaşaýan Eýranyň raýatlary 28-nji iýunda geçiriljek nobatdan daşary prezident saýlawlarynda ses berip bilerler. Bu barada Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanasynda aýdylýar...

düýn 11:50
9118

Serdar Berdimuhamedow Karl III-ni resmi ýaş toýy mynasybetli gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Onuň Alyjenaby, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Karl III-ä resmi ýaş toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny...

düýn 11:46
4573

Serdar Berdimuhamedow Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidentini gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Siril Ramafosa Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutany mümkinçilikden...