Rustam Minnihanow Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşdy

  • 05.04.2023 16:58
  • 17725
Rustam Minnihanow Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşdy

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Raisi Rustam Minnihanow Aşgabada bir günlük saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşdy diýip, Raisiň metbugat gullugy habar berýär.

Taraplar hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Duşuşygyň barşynda bellenilişi ýaly, geçen ýylyň jemleri boýunça özara haryt dolanyşygynyň möçberi iki ýurduň eýe bolan mümkinçiliklerine laýyk gelmeýär. Bu günki gün Tatarystanyň maşyn gurluşygy we nebiti gaýtadan işleýiş ulgamyndaky birnäçe iri kompaniýalary Türkmenistanda iş alyp barýar.

«Yslam dünýäsi bilen hyzmatdaşlyk elmydama Tatarystanyň daşary ykdysady we halkara gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýar. «Russiýa-Yslam dünýäsi: KazanForum» forumy ykdysady gatnaşyklar üçin esasy meýdança bolup durýar» - diýip, Rustam Minnihanow belledi.

Şu ýyl «Russiýa-Yslam dünýäsi: KazanForum» forumy 18-19-njy maýda geçiriler.


şu gün 00:41
4576

Mähri Bäşimowa Bişkekde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň duşuşygyna gatnaşdy

27-28-nji noýabrda Daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Gyrgyz Respublikasynyň hökümetiniň goldawy bilen BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy...

şu gün 00:35
2870

Duşenbede Bilelikdäki türkmen-täjik Hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

27-28-nji noýabrda Duşenbe şäherinde söwda-ykdysady, ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki türkmen-täjik Hökümetara toparynyň on ikinji mejlisi geçirildi. Türkmen tarapynyň ýolbaşçysy hökmünde wise-premýer...

şu gün 00:29
1187

Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň mejlisi geçirildi

28-nji noýabrda Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi. Mejlisde türkmen wekiliýetine wise-premýer Batyr Atdaýew, azerbaýjan wekiliýetine Azerbaýjan...

düýn 22:48
1461

Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministrini kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň 7-nji mejlisine gatnaşmak üçin ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip gelen Azerbaýjanyň ykdysadyýet...