2022-nji ýylda Saudi Aramco-nyň arassa girdejisi rekord 161,1 mlrd dollara ýetdi

  • 14.03.2023 13:21
  • 8700
2022-nji ýylda Saudi Aramco-nyň arassa girdejisi rekord 161,1 mlrd dollara ýetdi

Dünýäniň nebit önümçiligi we ätiýaçlygy boýunça iň uly kompaniýasy bolan Saudi Aramco-nyň 2022-nji ýylyň jemi boýunça arassa girdejisi bir ýyl ozalky 110 mlrd dollara garşy 161,1 mlrd dollar boldy. Şeýle hasabat kompaniýanyň habaryndan gelip çykýar diýip, TASS habar berýär.

Şeýlelik bilen görkeziji 46,5% ýokarlandy.
Kompaniýanyň rekord derejeli maliýe görkezijileri nebitiň bahasynyň ýokary bolmagynyň we satuw göwrüminiň hasabyna, şeýle-de gaýtadan işlemegiň marža görkezijileriniň gowulaşmagy netijesinde gazanyldy. Saudi Aramco-nyň dördünji çärýekde diwidend tölegleri 19,5 mlrd dollar bolar.
2022-nji ýylda kompaniýanyň erkin pul akymy 148,5 mlrd dollar bolup, 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 38% ýokarlandy. Kompaniýanyň maýa çykdajylary 18% ýokarlanyp, 37,6 mlrd dollara ýetdi. 2023-nji ýylda bu görkeziji 45-55 mlrd dollara çenli ýokarlanyp biler diýlip, kompaniýada bellenilýär.
2022-nji ýylda Saudi Aramco-nyň uglewodorod önümçiliginiň ortaça derejesi günde 13,6 mln barrel nebit ekwiwalentine deň boldy. Suwuk uglewodorod önümçiliginiň göwrümi 11,5 mln b/g boldy.


07.07.2024 02:43
7255

Saudi Aramco Aziýadaky alyjylar üçin nebitiň awgust aýyndaky bahasyny arzanlatdy

Saud Arabystanynyň milli nebit kompaniýasy Saudi Aramco Aziýadaky müşderiler üçin nebitiň awgust aýyndaky bahasyny arzanlatdy. Aziýaly alyjylar üçin Arab Light nebitiniň bahasy barreline 0,6 dollar arzanlady diýip...

03.07.2024 16:13
8864

Saud Arabystany täze nebit we gaz ýataklaryny açdy

Saud Arabystany Şarkiýa we Rub-el-Hali sebitlerinde täze nebit we gaz ýataklarynyň tapylandygyny mälim etdi. Bu barada ýurduň energetika ministri Abdul-Aziz ben Salman habar berdi diýip, SPA habarlar agentligi...

21.06.2024 11:47
12258

«Galkynyş» gaz käninden tebigy gazyň senagat ähmiýetli akymy alyndy

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň burawlaýjylary «Galkynyş» gaz känindäki 259-njy ulanyş guýusyndan tebigy gazyň senagat ähmiýetli akymyny aldylar. Bu barada "Nebit-Gaz" elektron...

07.06.2024 16:21
4690

GDA döwletleri ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň 2035-nji ýyla çenli strategiýasyny taýýarlaýarlar

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletler ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň 2035-nji ýyla çenli strategiýasyny işläp düzmegi meýilleşdirýärler. Bu barada BELTA agentligi Belarus döwletiniň energetika...