HBS: Türkiýede ýertitremeden alty gün soň diri galanlar halas edilýär

  • 12.02.2023 14:27
  • 53437
HBS: Türkiýede ýertitremeden alty gün soň diri galanlar halas edilýär

Türkiýede halas edijiler ýertitremeden alty gün soň, ýumrulan binalaryň astyndan diri galanlary çykarmaklaryny dowam edýärler diýip, ýekşenbe güni ýerli habar beriş serişdeleri habar berýär.

Mynet habarlar portalynyň habar bermegine görä, tebigy hadysadan 150 sagat geçenden soň, Hataý welaýatynda gyzjagaz halas edildi. Çen bilen ol 2 ýa-da üç ýaşynda.
Hürriyet gazetiniň habar bermegine görä, gözleg-halas ediş işleriniň 149-njy sagadynda Hataýda diwarlaryň astyndan 35 ýaşly Mustafa halas edildi, ol epilepsiýa bilen keselledi. Lukmanlar oň ilkinji kömegi berip, hassahana eltdiler.
Yeni Şafak gazetiniň bellemegine görä, halas ediş işleriniň 140-njy sagadynda Hataýda göwreli zenan hem-de onuň erkek dogany halas edildi. Olaryň ýagdaýy kanagatlanarly ýagdaýda.
Türkiýede bolup geçen ýertitremede aradan çykanlaryň sany 24 müň 617 adama ýetdi. Trend agentliginiň habar bermegine görä, şikes alanlaryň sany 80 müň 278 adama ýetdi.


01.12.2023 14:26
15845

Hindistanda 2023-nji ýylda her gün diýen ýaly tebigy betbagtçylyklar bolup geçdi

2023-nji ýylyň ilkinji dokuz aýynda tebigy kataklizmler we betbagtçylyklar her gün diýen ýaly Hindistanyň dürli sebitlerine täsirini ýetirip, birnäçe ölümiň we weýrançylygyň sebäbi boldular. Muny Ylym we daşky...

06.11.2023 00:06
32078

Serdar Berdimuhamedow Nepalda ýertitremesi zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidenti Ram Çandra Paudele we Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Premýer-ministri Puşpa Kamal Dahala ýurduň...

08.10.2023 18:06
72354

Owganystandaky ýer titremesinde 2000-den gowrak adam heläk boldy

Associated Press habarlar gullugy Taliban hökümetiniň wekiliniň sözlerine ​ salgylanyp, Owganystanyň günbataryndaky ýertitremesinde heläk bolanlaryň sanynyň 2000-den geçendigini habar berdi. Bu soňky 20 ýylda iň...

17.09.2023 03:08
21702

Türkmenistanda Liwiýada bolup geçen suw joşgunynyň pidalary ýatlanyldy

Aşgabatda Liwiýa döwletinde bolup geçen weýrançylykly suw joşgunynyň pidalary ýatlanyldy. Liwiýanyň Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmenistandaky býurosynyň guramagynda geçirilen matam çäresine Türkmenistanyň...