Türkiýäniň Gaziantep şäherinde ýer titremeden 76 sagat soň 3 adam halas edildi

  • 09.02.2023 18:18
  • 76909
Türkiýäniň Gaziantep şäherinde ýer titremeden 76 sagat soň 3 adam halas edildi

Türkiýäniň Gaziantep şäherinde ýer titremeden 76 sagat geçenden soň, ýumrulan jaýyň astyndan üç adam halas edildi.

Halas edijiler epi merkezi Kahramanmaraşda ýerleşen aýylganç ýer titremäniň ýetiren zyýanlaryny aradan aýyrmagyny dowam edýärler. Gözleg-halas ediş işleri Gaziantepede hem dowam edýär.
Gözleg işleriniň barşynda halas edijiler Merkezi Batykent kwartalynda ýumrulan «Aýşe-Polat» köp gatly jaýyň diwarlarynyň astyndan ses eşitdiler.
Uzak wagtlyk halas ediş işleriniň netijesinde üç adamy halas etmek başartdy. Halas edilenler hassahana ýerleşdirildi.
Soňky maglumatlara görä, ýer titreme netijesinde Türkiýede 14 müň 351 adam aradan çykdy, 63 794 adam ýaralandy. Tebigy betbagtçylyk netijesinde 6444 bina ýumruldy.


01.12.2023 14:26
15835

Hindistanda 2023-nji ýylda her gün diýen ýaly tebigy betbagtçylyklar bolup geçdi

2023-nji ýylyň ilkinji dokuz aýynda tebigy kataklizmler we betbagtçylyklar her gün diýen ýaly Hindistanyň dürli sebitlerine täsirini ýetirip, birnäçe ölümiň we weýrançylygyň sebäbi boldular. Muny Ylym we daşky...

06.11.2023 00:06
32078

Serdar Berdimuhamedow Nepalda ýertitremesi zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidenti Ram Çandra Paudele we Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Premýer-ministri Puşpa Kamal Dahala ýurduň...

08.10.2023 18:06
72351

Owganystandaky ýer titremesinde 2000-den gowrak adam heläk boldy

Associated Press habarlar gullugy Taliban hökümetiniň wekiliniň sözlerine ​ salgylanyp, Owganystanyň günbataryndaky ýertitremesinde heläk bolanlaryň sanynyň 2000-den geçendigini habar berdi. Bu soňky 20 ýylda iň...

17.09.2023 03:08
21702

Türkmenistanda Liwiýada bolup geçen suw joşgunynyň pidalary ýatlanyldy

Aşgabatda Liwiýa döwletinde bolup geçen weýrançylykly suw joşgunynyň pidalary ýatlanyldy. Liwiýanyň Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmenistandaky býurosynyň guramagynda geçirilen matam çäresine Türkmenistanyň...