Ýaponiýanyň Hakuto-R Aý missiýasyny 7-nji dekabrda uçurmak meýilleşdirildi

  • 06.12.2022 23:40
  • 4356
Ýaponiýanyň Hakuto-R Aý missiýasyny 7-nji dekabrda uçurmak meýilleşdirildi

Ýaponiýanyň ispace kompaniýasynyň Hakuto-R awtomatik kosmiki gämisini Aýa 7-nji dekabrda uçurmak meýilleşdirildi diýip, ýöriteleşdirilen Next Spaceflight neşiri habar berýär. 

Uçurylyşyň wagty SpaceX kompaniýasynyň Falcon 9 raketa göterijisindäki tehniki meseleler bilen bagly öňem iki gezek  üýtgedilipdi.
Soňky maglumatlara görä, goýberilişi 7-nji dekabrda Florida ştatyndaky kosmiki güýçleriň bazasynda 40-njy SLC bat alyş toplumyndan ABŞ-nyň Gündogar kenarýaka wagty bilen sagat 06:04-de (16:04 aşg.) geçirmek meýilleşdirilýär.
Öňde duran missiýa dolulygyna hususy hasaplanýar. Hakuto-R  Aýa üstünlikli gonan  taryhda ilkinji hususy kosmiki apparat bolar. Ýaponiýanyň ispace kompaniýasy gonuş gurluşlaryny döretmek üçin robotlaşdyrylan kosmiki apparatlaryň tehnologiýasyny işläp taýýarlaýar.
Bir tonnalyk gonuş modulyny 2023-nji ýylyň aprelinde Ýeriň tebigy hemrasynyň görünýän tarapynda Atlas kraterinde gondurmak meýilleşdirilýär. Onuň gapdaly ylmy abzallar bilen enjamlaşdyrylyp , ol stasionar zond hökmünde barlag işlerini ýerine ýetirer.
Ýaponiýanyň takmynan 2 x 2,5 metr ölçegli gonuş apparaty bilen birlikde Aýa Birleşen Arap Emirliklerinde döredilen agramy 10 kg töweregi bolan Rashid lunohody hem uçar.
Mohammed Bin Raşidiň (BAE) Kosmiki merkezinde gurlan mikrorower ýokary razreşeniýeli iki sany kamera, mikroskop, teplowizor we Lengmýuryň zondy bilen enjamlaşdyrylan.

Rashid lunohody  Ýer hasaby bilen 14 günläp dowam etjek missiýasy wagtynda   Aý üstüni surata almaly we bir topar barlaglary geçirmeli.


11.12.2022 11:37
5096

Şu gün Hakuto-R ýapon arş gämisi Aýa uçurylar

Şu gün ispace kompaniýasynyň Hakuto-R ýapon Aý gonuş enjamy Falcon 9 raketasynyň kömegi bilen Aýa uçurylar diýip, SpaceX göterijisiniň işläp taýýarlaýjysy habar berýär. Uçuryş ABŞ-nyň Gündogar kenarýakasynyň wagty...

13.10.2022 17:55
13467

Ýaponiýanyň Epsilon raketasy orbita çykyp bilmedi we ýok edildi

Ýaponiýanyň Aerokosmiki gözlegler agentligi (JAXA) çarşenbe güni uçurylan bortunda sekiz hemra bolan Epsilon raketa göterijisini uzak aralykdan ýok etmeli boldy. Bu barada JAXA-nyň wekili aýtdy diýip, TASS habar...

20.09.2022 16:32
9308

Ilon Maskyň Starlink tory Ýer togalagynyň ähli yklymlarynda elýeter boldy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň SpaceX kompaniýasynyň hemra internet-tory indi Ýer togalagynyň ähli yklymlarynda işleýär. Bu barada ýekşenbe güni kompaniýanyň esaslandyryjysy Ilon Mask mälim etdi.   "Starlink tory...

02.06.2022 23:45
12588

Nikkei: ýapon kompaniýasy dünýäde ilkinji bolup wodorod bilen işleýän traktorlaryny bazara çykarar

Ýaponiýanyň Kubota iri maşyngurluşyk korporasiýasy 2025-nji ýylda dünýäde ilkinji bolup oba hojalygynyň hajatlary üçin wodorod ýangyjy bilen işleýän traktorlaryny bazara çykarar. Olar kuwwaty 50-den 100 at güýjüne...