Türkmen okuwçylary halkara internet matematika bäsleşiginde ýeňiş gazandylar

  • 06.12.2022 11:58
  • 13752
Türkmen okuwçylary halkara internet matematika bäsleşiginde ýeňiş gazandylar

Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň okuwçylary Tailand Patyşalygynda geçirilen «Online Halkara Matematika Bäsleşigi — 2022» (Online International Math Challenge 2022) atly halkara matematika bäsleşiginde üstünlikli çykyş etdiler.

Bäsleşik 2022-nji ýylyň 18-19-njy noýabry aralygynda IT meýdançasynyň ýardamy bilen onlaýn görnüşde geçirildi. Matematika dersi boýunça halkara bäsleşigine 81 döwletden 5000-den gowrak zehinli okuwçylar gatnaşdy. Halkara matematika bäsleşigi  6 kategoriýa (ýaş aýratynlyk derejesi) boýunça geçirildi. Bu abraýly bäsleşige 87-nji ýöriteleşdirilen orta mekdepden jemi 13 sany okuwçy gatnaşyp, mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Leýli GarlyýewaI orna,  8-nji synp okuwçysy Hakberdi Orazow, 9-njy synp okuwçylary Meýlis Jumaýew, 10-njy synp okuwçysy Ýunus Emre Döwranow we 11-nji synp okuwçysy Merdan Akyjanow — II orna, 8-nji synp okuwçylary Maksat Taganow, Agajan Döwranow, 9-njy synp okuwçysy Aýjemal Gutlymyradowa — III orna6-njy synp okuwçylary Azat Nepesow, Bägül Aşyrowa, Aýşa Akmyradowa, 7-nji synp okuwçysy Gytlymyrat Gutlymyradow — Minnetdarlyk hatyna mynasyp boldylar.


Bäsleşikde topara mekdebiň matematika mugallymy Gurbanmyrat Jelaletdinow, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň Maglumat ulgamlarynyň howpsuzlygy fakultetiniň mugallymy Mährijemal Nepesowa ýolbaşçylyk etdi.
Ýaş zehinli okuwçylarymyzyň halkara bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş etmegi ýurdumyzyň bilim ulgamynda döredilip berilýän şertleriň aýdyň netijesi bolup durýar.


düýn 08:53
12563

Magtymguly adyndaky TDU-da Türkmenistanyň Halk maslahatynyň döredilmegi mynasybetli maslahat geçirildi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde kabul edilen çözgütlere bagyşlanan dabaraly maslahat geçirildi. Uniwersitetiň...

18.01.2023 09:20
37890

Türkmenistanda diplomy ykrar ediljek ýokary okuw mekdepleriň sanawy neşir edildi

Türkmenistanda diplomy ykrar ediljek daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna tutuş dünýä boýunça 1500-den gowrak ýokary okuw mekdepleri girizildi. Täze okuw ýyly üçin daşary ýurt uniwersitetleriniň...

14.01.2023 08:31
15699

Aşgabatda aprel-maý aýlarynda 3 sany Açyk halkara internet olimpiadalary geçiriler

23-28-nji aprel aralygynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde talyplaryň arasynda III Açyk halkara matematika olimpiadasyny ilkinji gezek Aşgabat şäherinde geçirmek göz öňünde tutulýar. Şeýle...

13.01.2023 07:27
35316

Türkmenistanly okuwçylar halkara internet olimpiadasynda 3 medal gazandylar

2022-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Indoneziýa döwletinde internet arkaly «World Young Biologist Olympiad 2022» (WYBO) atly bäsleşigi geçirildi. Bäsleşikde türkmenistanly mekdep okuwçylary 2 sany altyn we 1 sany kümüş...