Fransiýalylaryň bageti ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi

  • 02.12.2022 23:59
  • 10989
Fransiýalylaryň bageti ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Fransiýalylaryň adaty çörek batony bolan baget ÝUNESKO-nyň hökümetara komitetiniň mejlisinde adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawynda hasaba alyndy. Bu barada Interfax.ru habar berýär.

Ilkibaşda sanawy doldurmak üçin üç dalaşgär göz öňünde tutuldy. Olaryň arasynda Parižiň üçekleri, Burgundiýadaky Arbua kommunasynda çakyr önümçiliginiň baýramçylygy we baget bar.
Heniz 2018-nji ýylda Fransiýanyň prezidenti Emmanýuel Makron bageti maddy däl mirasyň sanawyna girizmegi teklip etdi. “Baget – fransiýalylaryň gündelik durmuşy, çörek – aýratyn bir taryh, bu fransiýalylaryň her gün irdeni, günortany we agşamy. Oňa tutuş dünýäniň gözi gidýär” – diýip, ol belläpdi.
ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň obýektleriniň sanawyna Hytaýyň däp bolan çaý öndüriş we taýýarlaýyş tehnikasy hem girizildi.
Guramanyň saýtynda munuň çaý plantasiýalaryny dolandyrmak, çaý ýapraklaryny ýygnamak, olary elde işlemek, şeýle-de çaý içmek we bilelikde içmek bilen baglanyşykly bilimleriň, başarnyklaryň we tejribeleriň ykrar edilmegini aňladýandygy nygtalýar.


18.01.2023 15:30
71116

Dünýäniň iň garry adamy aradan çykdy

Dünýäniň iň garry ýaşaýjysy, Andre ady bilen has gowy tanalýan Lýusil Rendon 118 ýaşynyň içinde aradan çykdy diýip, Ginnesiň rekordlar kitabynyň saýtynda habar berilýär. Ol 1904-nji ýylyň 11-nji fewralynda Fransiýanyň...

24.12.2022 08:08
19981

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny bellemek boýunça çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly bellemek boýunça geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasyny tassyklady...

15.12.2022 18:37
6362

Eks-an-Prowans “Ýewropanyň innowasiýalar paýtagty 2022” adyna eýe boldy

Fransiýanyň Eks-an-Prowans şäheri Ýewropanyň innowasiýalar paýtagty (iCapital) titulyna eýe boldy. Bu baýrak bilen her ýyl öz işinde innowasiýalary işjeň ulanýan we olaryň ösüşine goldaw berýän Ýewropa şäherleri...

15.12.2022 12:06
5982

Fransiýanyň wekili Lissandro «Çagalaryň Ýewrowideniýesinde» ýeňiş gazandy

Fransiýanyň wekili Lissandro Ermenistanda geçen «Çagalaryň Ýewrowideniýesi» bäsleşiginde üstün çykdy, diýip saz şüweleňiniň resmi saýtynda habar berilýär. On üç ýaşly Lissandro Oh Maman! rok-n-rol kompozisiýasy...