ÝB-de uçuş wagty jaň etmäge we internete girmäge rugsat berildi

  • 30.11.2022 18:05
  • 19165
ÝB-de uçuş wagty jaň etmäge we internete girmäge rugsat berildi

Ýewrokomissiýa awiakompaniýalara uçarlaryna iň täze 5G tehnologiýasyny gurnamaga rugsat berdi. Bu ýolagçylara jaň etmäge, internetden peýdalanmaga we sms ýazmaga mümkinçilik berer diýip, euro-pulse.ru habar berýär.

5G örtügi “pikoseller” diýlip atlandyrylýan uly bolmadyk stansiýanyň gurnalmagy netijesinde mümkin bolar. Bu tor stansiýasy hemra torunyň üsti bilen ýerdäki ykjam tora telefon jaňlaryny, tekst habarlaryny we beýleki maglumatlary iberýär.
Ýolagçylara aragatnaşygyň hil tapawudyny duýmajakdyklary we nyrhnamalara görä 5G interneti üçin bahalaryň üýtgemejekdigi wada berilýär.


02.02.2023 09:23
16824

Her 1,17 minutda bir uçuş ýa gonuş: Stambulyň aeroporty Ýewropanyň iň köp gatnawly howa menzili

«Stambul howa menzili» ýene-de Ýewropanyň iň ýygy gatnawly howa menzili hökmünde ykrar edildi diýip, Anadolu habar berýär. Eurocontrol howa gatnawlarynyň ýewropa operatorynyň hasabatynda: «Şu ýylyň ýanwar aýynda...

23.01.2023 11:42
21686

Stambulda Ýewropada iň tizlikli metro ulgamy işe girizildi

Ýekşenbe güni Stambulda Ýewropada iň ýyndam metro ugry işe girizildi, bu türk megapolisini onuň Ýewropa böleginde ýerleşen halkara howa menzili bilen birleşdirdi. Ýerli häkimiýetiň habar bermegine görä, otlular...

12.12.2022 11:15
12070

2024-nji ýyldan Ýewropa Bileleşiginde USB Type-C-siz smartfonlary satmak bes ederler

Ýewropa Bileleşiginde zarýad gurluşlaryny bir nusga getirmek hakynda täze kanun kabul edildi 2024-nji ýylyň 28-nji dekabryndan başlap, ähli telefonlar üçin USB Type-C hökmany bolar diýip, Verge ýazýar. Täze talaplar...

29.11.2022 13:26
13614

Stambulyň howa menzili awiagatnawlaryň sany boýunça Ýewropada öňdebaryjy boldy

2022-nji ýylyň 18-nji noýabryndan 24-nji noýabry aralygynda Stambulyň howa menzilinden Ýewropada iň köp uçuş amala aşyryldy. Bu barada Anadolu agentligi habar berýär. Ýewropanyň aeronawigasiýa howpsuzlygy boýunça...