Britaniýaly lukman we paralimpiýaçy Jon Makfoll maýyplygy bolan ilkinji astronawt bolar

  • 27.11.2022 17:18
  • 12836
Britaniýaly lukman we paralimpiýaçy Jon Makfoll maýyplygy bolan ilkinji astronawt bolar

Ýewropanyň kosmos agentligi (EKA) 17 sany täze astronawtyň adyny mälim etdi, olaryň arasynda britaniýaly lukman we paralimpiýaçy Jon Makfoll hem bar. EKA-nyň 41 ýaşly täze astronawty taryhda maýyplygy bolan ilkinji astronawt bolar. Bu barada Reuters agentligi habar berýär diýip, forbes.kz belleýär.

Jon Makfoll 19 ýaşynda motosikl heläkçiligine uçrady we netijede onuň sag aýagy kesilip aýryldy. Gutulyp, protezi özleşdirenden soň ol sport bilen meşgullanyp, 2008-nji ýylda Pekinde geçirilen Paralimpiýa oýunlarynda paralimpiýaçy sprinter hökmünde Beýik Britaniýanyň türgeni bolup çykyş etdi. Şonuň bilen birlikde Makfoll Beýik Britaniýada lukmançylyk uniwersitetini tamamlap, hirurg-trawmotolog boldy.
Makfollyň kandidaturasy EKA taslamalaryna gatnaşmak üçin çäkli mümkinçiligi bolan beýleki 257 adamyň tabşyran arzasynyň arasyndan saýlandy. EKA-nyň dolandyrylýan we awtomatlaşdyrylan uçuşlar bölüminiň ýolbaşçysy Dewid Parkeriň aýtmagyna görä, Jon Makfollyň guramanyň düzümindäki işleri maýyplygy bolan adamlaryň rahat we netijeli ýaşap hem-de işläp, missiýalaryny ýerine ýetirmekleri üçin kosmos gämilerini we kosmos stansiýasyny uýgunlaşdyrmaga kömek eder. Jon Makfollyň agentlikdäki wezipesi “parastronawt” hökmünde görkezilýär.

“Biz paralimpiýaçy türgenlere meňzeş şekilde “parastronawt” adalgasyny saýladyk. Ýöne olara bildirilýän talap beýleki astronawtlara bildirilýän talaplar bilen deňdir” – diýip, Dewid Parker belledi.


16.12.2022 15:51
9417

«Garri we Megan» serialy Netflix-iň iň üstünlikli dokumental relizi boldy

Şazada Garri bilen Megan Marklyň arasyndaky gatnaşyklaryň taryhyna we olaryň patyşalyk ygtyýarlyklaryny öz üstlerinden aýyranlaryndan soňky durmuşyna bagyşlanan “Garri we Megan” serialy dokumental taslamalaryň...

10.12.2022 17:31
7613

Beýik Britaniýada Karl III-iň portreti bilen ilkinji teňňeler dolanyşyga girdi

Beýik Britaniýanyň poçta bölümleri patyşa Karl III-iň portreti bilen 50 pens bahaly teňňeleri alyp başladylar, ol ýerde şeýle teňňelerden 4,9 mln sanysy kabul ediler diýip, Beýik Britaniýanyň Patyşalyk zikgehanasy...

07.12.2022 14:43
11211

Beýik Britaniýada Garri Potteriň keşbi bilen teňňeler çykaryldy

Beýik Britaniýada Garri Potteriň keşbi bilen dört sany ýubileý teňňe çykaryldy. Bu barada Daily Mail habar berýär diýip, novosti.kg belleýär. Baş gahrymandan başga-da, “Hogwarts-Ekspress” otlusy, professsor Dambldor...

29.11.2022 13:23
9856

Ýelizaweta II-niň Jaguar-y 39200 funt sterlinge satyldy

Ýelizaweta II-niň münen doly priwodly Jaguar-y auksionda 39 müň funt sterlingden gowrak pula satyldy. Iňlis şa zenany 2009-njy ýylda goýberilen bu ulagyň ilkinji we ýeke-täk eýesi bolupdyr diýip, MIR24 habar berýär...