BAE-niň roweri 30-njy noýabrda Kanaweral burnundan Aýa tarap ugrar

  • 25.11.2022 23:45
  • 5352
BAE-niň roweri 30-njy noýabrda Kanaweral burnundan Aýa tarap ugrar

Birleşen Arap Emirlikleri (BAE) 30-njy noýabrda «Raşid» lunohodyny ABŞ-daky Kanaweral burnundan uçurmagy meýilleşdirýär. Bu barada penşenbe güni Muhammed ben Raşidiň Kosmiki merkezi habar berdi.

“BAE-niň birinji aý missiýasyny ABŞ-nyň Kanaweral burnundaky kosmiki güýçleriniň bazasyndan goýbermegiň täze senesi 30-njy noýabra bellendi” – diýip, merkeziň Twitterde ýerleşdiren habarynda aýdylýar. Şol bir wagtda apparatyň goýberiljek senesi howa şertleri we beýleki ýagdaýlar bilen bagly üýtgedilip bilner.

Öň roweri Aýa 28-nji noýabrda ugratmak meýilleşdirilipdi. 13-nji oktýabrda merkez roweri synagdan geçirmegiň tapgyrlarynyň tamamlanandygy we onuň uçuşa taýýardygy hakynda habar beripdi. GulfNews gazetiniň berýän habaryna görä, Muhammed ben Raşidiň Kosmiki merkeziniň hünärmenleriniň topary eýýäm Florida ştatynyň Jon Kennedi adyndaky Kosmiki merkezine geldi.
Apparat Aýa söwda maksatly we hökümet ýükleriniň bir toparyny, şol sanda iki sany roweri eltmeli. Aýa çenli uçuş bäş aý töweregi wagt alar diýip garaşylýar.


26.01.2023 15:55
23188

NASA-nyň marsohody Marsdaky ilkinji jikme-jik howa maglumatyny iberdi

Amerikanyň aeronawtika we älem giňişligini öwrenmek boýunça NASA müdirligi Gyzyl planetada Perseverance (Tutanýerlilik) marsohodynyň gazananlary baradaky habary paýlaşdy. NASA-nyň Perseverance marsohody ilkinji...

18.12.2022 09:30
15021

Marsohod ilkinji gezek Marsyň çägeli tüweleýiniň sesini ýazgy etdi

Perseverance marsohody dünýäde ilkinji gezek Ýerden bolmadyk tüweleýiň ses ýazgysyny ýollady. Ol kameralar we spektrometrler bilen üpjünlenen rowerdäki mikrofona ýazdyryldy diýip, Nature Communication habar berýär...

11.12.2022 11:37
5164

Şu gün Hakuto-R ýapon arş gämisi Aýa uçurylar

Şu gün ispace kompaniýasynyň Hakuto-R ýapon Aý gonuş enjamy Falcon 9 raketasynyň kömegi bilen Aýa uçurylar diýip, SpaceX göterijisiniň işläp taýýarlaýjysy habar berýär. Uçuryş ABŞ-nyň Gündogar kenarýakasynyň wagty...

10.12.2022 11:47
15644

Ýer planetasynyň iň meşhur suratynyň düşürilenine 50 doldy

Ýeriň Blue Marble ("Mawy mermer") atly belli suratyna 50 ýyl boldy. Tegelek ýarym asyr mundan öň - 1972-nji ýylyň 7-nji dekabrynda ony «Apollon-17» missiýasynyň astronawtlary surata düşüripdiler diýip, CNN ýazýar...