Serdar Berdimuhamedow Abu-Dabidäki Şeýh Zaýed metjidine baryp gördi

  • 22.11.2022 16:21
  • 18008
Serdar Berdimuhamedow Abu-Dabidäki Şeýh Zaýed metjidine baryp gördi

«Prezident Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyrýan ilkinji resmi saparynyň maksatnamasyny Abu-Dabi şäherinde ýerleşýän Şeýh Zaýed metjidine baryp görmek bilen jemledi. BAE-niň esaslandyryjysy we ilkinji Prezidenti Şeýh Zaýed bin Sultan Al Nahaýýanyň adyny göterýän bu metjit dünýäniň iň uly alty metjidiniň biri hasaplanýar» diýip, «Türkmenistan» gazetiniň elektron neşiri habar berýär.

Bu ýerde döwlet Baştutanyny metjidiň dolandyryş merkeziniň baş müdiri Ýusef Al Obaidli garşylady. Merhum Prezident Şeýh Zaýed bin Sultan Al Nahaýýanyň aramgähine baryp, aýat-töwir okalandan soňra, Prezident Serdar Berdimuhamedow metjidiň aýratynlyklary bilen tanyşdyryldy. Hususan-da, Ýusef Al Obaidli belent mertebeli türkmen myhmanyna metjitde ýazylan dünýäniň iň uly elde dokalan halysy we onda oturdylan äpet lýustralar barada giňişleýin gürrüň berdi. Döwlet Baştutany metjidiň Hormatly myhmanlar kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyrdy.
2007-nji ýylda resmi taýdan açylan Şeýh Zaýed metjidine beýleki dinleriň wekillerine hem girmäge rugsat berilýändigi onuň tapawutly aýratynlygydyr. Umumy meýdany 22 müň inedördül metre deň bolan metjidiň dört burçunda beýikligi 107 metre ýetýän dört  sany minara bar. Esasy binanyň daşky hatary gümmezleriň 82-si bilen örtülendir. Ol bir wagtyň özünde jemi 40 müň adamy kabul edip bilýär.
Ýeri gelende bellesek, agramy 47 tonna bolan dünýäniň iň uly elde dokalan halysy hem-de agyrlygy 12 tonna deň bolan dünýäniň iň uly lýustralarynyň biri Şeýh Zaýed metjidini bezeýär. Gurluşygy 12 ýyllap alnyp barlan bu metjit ýurduň ýaşaýjylarynyň we dünýäniň dürli künjeklerinden syýahatçylaryň iň gelim-gidimli ýerleriniň biri hasaplanýar.


düýn 22:20
14708

Türkmenistan Özbegistana degişli möçberde muzdsuz suwuklandyrylan gaz berer

«Türkmengaz» döwlet konserni dost-doganlyk kömegi hökmünde Özbegistan Respublikasyna degişli möçberdäki suwuklandyrylan gazy muzdsuz berer. Bu barada degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

03.02.2023 23:59
28042

Türkmenistanda 2022-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan mejlis indiki hepdede geçiriler

Prezident Serdar Berdimuhamedow indiki hepdede ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň we häkimleriň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň...

03.02.2023 23:06
25514

Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly diýen harby adyň nyşany gowşuryldy

Öň habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen Serdar Berdimuhamedowa goşun generaly diýen harby at dakyldy. Şu gün bolsa ýurdumyzyň...

03.02.2023 22:30
36283

Türkmenistanda Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy çalyşdy

Şu gün, 3-nji fewralda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow B.Wolsahatowy Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesine belledi. Bu barada «Watan» habarlar...