Serdar Berdimuhamedow Abu-Dabide ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi

  • 22.11.2022 10:12
  • 8102
Serdar Berdimuhamedow Abu-Dabide ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi

Abu-Dabide saparda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministri, goranmak ministri, Dubaýyň häkimi Şeýh Mohammed bin Raşid Al Maktum hem-de BAE-niň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi. Duşuşyklarda türkmen-emirlikler hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ugurlary barada anyk teklipler beýan edildi.

Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministri, goranmak ministri, Dubaýyň häkimi Şeýh Mohammed bin Raşid Al Maktum bilen geçirilen duşuşykda Prezident Serdar Berdimuhamedow dostlukly döwlete şu günki saparyna ýurtlarymyzyňdyr halklarymyzyň arasyndaky özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmekde öňe tarap ädilen taryhy ädim hökmünde garaýandygyny belläp, syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlykda ýetilen sepgitler hem-de geljekki mümkinçilikler barada garaýyşlaryny beýan etdi. Şunda Türkmenistanyň BAE-niň nebitgaz pudagynda iş alyp barýan öňdebaryjy şereketleri bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy tassyklanyldy.
Döwlet Baştutany BAE-niň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen geçiren gepleşikleriniň barşynda anyk teklipleriň birnäçesini öňe sürdi. Hususan-da, olar Birleşen Arap Emirlikleriniň «Mubadala» şereketi bilen iri nebitgaz taslamalary boýunça hyzmatdaşlyk etmek boýunça degişli işleri ýola goýmakdan, maýa goýum taslamalaryny işjeňleşdirmekden, Türkmenbaşy Halkara deňiz portuny dünýäniň deňiz port ulgamyna girizmek maksady bilen, Abu-Dabiniň Halkara porty bilen hyzmatdaşlygy goldamakdan, Hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitetiň işine itergi bermekden ybaratdyr.
Prezident Serdar Berdimuhamedow sport, atçylyk we atçylyk sporty boýunça hyzmatdaşlygy türkmen-emirlikler gatnaşyklarynyň möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezip, atçylyk sportunyň marafon hem-de konkur görnüşleri, weterinariýa, halkara derejede at çapyşyklaryny guramak ýaly meselelere aýratyn ähmiýet bermegi teklip etdi. 
Duşuşyklarda bar bolan mümkinçilikleriň netijeli peýdalanylmagynyň, milli we sebitleýin bähbitleriň amala aşyrylmagy üçin bolşy ýaly, ählumumy ykdysadyýet üçin hem örän ähmiýetlidigi nygtaldy.


düýn 08:52
6183

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçiriler

28-nji ýanwarda, şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçiriler. Döwletimiziň işjeň hem-de öňdebaryjy jemgyýetçilik guramasynyň nobatdaky gurultaýynyň açylmagy mynasybetli...

düýn 00:19
5703

Serdar Berdimuhamedow Emomali Rahmon bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

27-nji ýanwarda, şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Söhbetdeşler iki ýurduň syýasy gatnaşyklarynyň...

27.01.2023 08:44
31233

Türkmenistanda daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň şahamçalaryny açmak meselesi öwrenilýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň binýadynda Halkara ýaş diplomatlar merkezini döretmek, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň...

27.01.2023 08:35
17049

Türkmenistanda fewral aýynda meýilleşdirilen çäreleriň maksatnamasy düzüldi

2023-nji ýylyň fewral aýynda ýurdumyzda gazanylýan üstünliklere, şu ýylyň şygaryna, şeýle hem Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna we Diplomatik işgärleriň gününe bagyşlanan maslahatlary, söhbetdeşlikleri...