Koronawirus ýaýrawy zerarly 2022-nji ýylyň Pekin awtosalony ýatyryldy

  • 13.11.2022 12:05
  • 9138
Koronawirus ýaýrawy zerarly 2022-nji ýylyň Pekin awtosalony ýatyryldy

Pekinde geçmeli Halkara awtoulag sergisiniň guramaçylary Hytaýyň çäginde koronawirus bilen bagly ýagdaýyň çylşyrymlaşmagy bilen bagly bu ýyl çäräni ýatyrmagy karar etdiler. Ilkibaşda motor şüweleňi aprel aýynda geçmelidi, ýöne keseliň täzeden möwjemegi sebäpli ony yza süýşüripdiler.

Dünýäniň iň iri awtobazarynda sergiler her ýyl gezekli-gezegine Pekinde we Şanhaýda geçirilip durulýar. Däp boýunça çärä dünýäniň öňdebaryjy we ýerli ulag öndürijileri gatnaşdyrylýar. 
Mart aýynda guramaçylar serginiň geçiriljek möhletini iýuna süýşürerler diýip garaşylýardy, ýöne aprelde direksiýa awtosalony näbelli möhlete geçirmegi karar etdi. Owal Pekindäki awtosalony 2020-nji ýylda COVID-19 ählumumy pandemiýasy sebäpli öňem ýatyrypdylar. 
Noýabr aýynyň  başynda keselçiligiň köpelmegi sebäpli guramaçylar Guançžoudaky awtosalony hem ýatyrmaly bolupdylar. 


26.01.2023 12:42
28072

2022-nji ýylda dünýäde iň köp satylan awtoulaglar belli edildi

«Motor1» neşiri we JATO Dynamics konsalting şereketi  dünýäniň iri ýurtlarynda awtoulag satuwynyň netijelerini seljerdi we 2022-nji ýylda iň meşhur awtoulaglaryň adyny aýtdy. Hytaý, 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende...

08.01.2023 23:19
20914

Xiaomi-niň awtoulagynyň ilkinji suratlary neşir edildi

«Hytaý awtoulaglary» Xiaomi-niň Hytaýyň jemgyýetçilik ýollarynda synag edilýän ilkinji awtoulagynyň suratlaryny, şeýle hem olaryň hytaý çeşmelerinden alnan bahalary baradaky maglumatlary çap etdi. Xiaomi-niň ilkinji...

16.11.2022 23:43
8299

BMW Hytaýda akkumulýator çykarmak boýunça taslama 1,4 mlrd dollar goýar

Germaniýanyň Bayerische Motoren Werke AG-si bilen Hytaýyň Brilliance China automotive Holdings Ltd.-niň bilelikdäki BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA) kärhanasy Hytaýyň demirgazyk-gündogarynda ýerleşen Lýaonin...

01.11.2022 13:56
9704

Hytaýyň BYD-synyň arassa girdejisi 350% artdy

Hytaýyň iň iri elektromobil öndürijisi BYD ýylyň üçünji çärýeginde öz arassa girdejisiniň, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 350% artandygyny mälim etdi. Bu barada kompaniýanyň wekillerine salgylanýan...