Putin: «Serdar Berdimuhamedowyň döwlet Baştutanlygyna gelmegi netijesinde gatnaşyklar birjik-de peselmedi»

  • 04.11.2022 08:33
  • 26954
Putin: «Serdar Berdimuhamedowyň döwlet Baştutanlygyna gelmegi netijesinde gatnaşyklar birjik-de peselmedi»

«Siziň gönüden-göni gatnaşmagyňyzda Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklar strategik hyzmatdaşlygyň örän ýokary raýdaşlyk derejesine çykaryldy. Geçen ýyllaryň dowamynda gazanylan ösüşleriň depgini täze Prezident Serdar Berdimuhamedowyň döwlet Baştutanlygyna gelmegi netijesinde birjik-de peselmeýär» diýip, Wladimir Putin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşygynyň barşynda belledi.

Bu barada kanagatlanma bilen nygtap, W.Putin Türkmenistanyň häzirki Prezidenti bilen hem örän gowy şahsy gatnaşyklaryň ýola goýlandygyny hem-de döwletara gatnaşyklaryň işjeň ösdürilýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Russiýa ugrundaky syýasatynyň däp bolan görnüşde ösdüriljekdigine ynam bildirildi.


şu gün 13:24
16

29-30-njy ýanwarda RF-niň Döwlet Dumasynyň Başlygy Türkmenistanda bolar

29-30-njy ýanwarda Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistana resmi saparyny amala aşyrar. Bu barada RF-niň Döwlet Dumasynyň resmi saýty habar...

düýn 17:20
6530

Aşgabatda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi

Şu gün, 28-nji ýanwarda Aşgabadyň «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi. Oňa Ýaşlar guramasynyň Aşgabatdan hem-de ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan...

düýn 17:06
9324

Türkmenistanyň ilçisi Pakistanyň energetika ministri bilen duşuşyk geçirdi

Penşenbe güni Yslamabatda türkmen ilçisi Atajan Möwlamow Pakistan Yslam Respublikasynyň Federal energetika ministri Hurram Dastgir Han bilen Türkmenistanyň hem-de Pakistanyň arasynda ýangyç-energetika pudagyndaky...

düýn 16:32
12707

Türkmen-german syýasy geňeşmeleriniň nobatdaky tapgyry geçirildi

Anna güni Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew hem-de Germaniýanyň Federal Daşary işler ministrliginiň Gündogar Ýewropa, Kawkaz we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça wekili Mattias Lýuttenberg...