Audi 2026-njy ýyldan «Zauber» bilen strategiki hyzmatdaşlyk etjekdigini yglan etdi

  • 29.10.2022 07:48
  • 2110
Audi 2026-njy ýyldan «Zauber» bilen strategiki hyzmatdaşlyk etjekdigini yglan etdi

Audi nemes kompaniýasy 2026-njy ýyldan başlap «Formula-1-de» «Zauber» toparynyň strategik hyzmatdaşy bolar diýip, «patyşalyk ýaryşlarynyň» saýtynda habar berilýär.

Awgust aýynda nemes öndürijisi güýç agregatlary bilen üpjün ediji hökmünde «Formula-1-e» goşuljakdygyny mälim etdi. Audi 2026-njy ýyldan, täze motor reglamenti güýje girende çempionatda çykyş edip başlar. Audi nemes şäheri Noýburgda bazasynda öz güýç agregatyny döreder, ol ýerde eýýäm 120-den gowrak adam taslamanyň üstünde işleýär, «Zauber» bolsa şweýsar Hinwilindäki ştab-kwartirada öz çapyşyk awtoulagyny öndürer. Şeýle-de «Zauber»  çapyşyk operasiýalarynyň meýilleşdirilişine we geçirilişine jogap berýär. 

«Biziň «Formula-1-däki» iri taslamamyz üçin şeýle tejribeli we başarjaň hyzmatdaşyň tapylanyna juda begenýäris. Öňki hyzmatdaşlygymyzdan çen tutup, ultrahäzirkizaman enjamlary we tejribeli topary bolan Sauber Group bilen bilelikde biz güýçli topary döretjekdigimize ynanýarys» — diýip, «Formula-1-iň» maksatnamasyna jogapkär, Audi-niň edarasynyň agzasy Oliwer Hoffmann mälim etdi.

2023-nji ýyldan soň Alfa Romeo kompaniýasy «Zauber» bilen «Formula-1»-däki hyzmatdaşlygyny tamamlar. Topar 2025-nji ýylyň ahyryna çenli «Ferrari»-niň güýç agregatlaryny ulanmagyny dowam eder.


15.11.2022 17:39
23803

Audi logotipini täzeledi

Audi kompaniýasy şereket logotipiniň dört halkadan ybarat täze şekiline geçýär. Soňky nusga görä, ol indi ýasy, ikölçegli bolar, bu ony has hem döwrebaplaşdyrar. Emblemanyň geometriýasy we onuň esasy elementleri...

12.11.2022 08:27
13747

Täze Audi Q8 e-tron bilen tanyşdyryldy

Audi nemes kompaniýasy dört ýyl mundan öň goýberilen asyl nusgadaky e-tron-nyň mirasdüşeri bolan Audi Q8 e-tron bilen tanyşdyrdy. Täze ulag elektriki platformada gurlan we öňki modeli bilen deňeşdirilende çynlakaý...

16.10.2022 09:45
9472

Audi-niň elektrokarlary hereket edende we zarýad alanda howany arassalarlar

Audi e-tron hatarynyň geljekki modelleri hemmäniň dem alýan howasyny arassalamany öwrederler. Bu funksiýa elektromobillerde hereket eden wagtlary we zarýad alýan mahallary işlär.  Audi taslamanyň üstünde Mann ulag...

07.10.2022 07:32
8490

Audi bahasy 225 müň ýewro durýan 620-güýçli sportkar bilen tanyşdyrdy

Audi kompaniýasy yzy priwodly Audi R8 RWD Performance sportkarynyň ekstremal modifikasiýasy bilen tanyşdyrdy. Täze ulag R8 GT diýip atlandyryldy we ol 333 sany çäkli nusgada goýberiler. Ulagyň bahasy 225 müň ýewrodan...