Serdar Berdimuhamedow Baş sekretar Antoniu Guterrişi BMG-niň güni bilen gutlady

  • 24.10.2022 09:58
  • 3195
Serdar Berdimuhamedow Baş sekretar Antoniu Guterrişi BMG-niň güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişe BMG-niň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

“Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk we bu guramanyň ornuny güýçlendirmek Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr. Biz BMG-niň Tertipnamasynyň belent ynsanperwer maksatlarynyň, gymmatlyklarynyň, ýörelgeleriniň halkara gatnaşyklarda hukuk we ruhy taýdan esas bolup galmalydygyna pugta ynanýarys” diýlip, gutlag hatynda bellenilýär.


düýn 22:20
14708

Türkmenistan Özbegistana degişli möçberde muzdsuz suwuklandyrylan gaz berer

«Türkmengaz» döwlet konserni dost-doganlyk kömegi hökmünde Özbegistan Respublikasyna degişli möçberdäki suwuklandyrylan gazy muzdsuz berer. Bu barada degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

03.02.2023 23:59
27937

Türkmenistanda 2022-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan mejlis indiki hepdede geçiriler

Prezident Serdar Berdimuhamedow indiki hepdede ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň we häkimleriň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň...

03.02.2023 23:06
25405

Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly diýen harby adyň nyşany gowşuryldy

Öň habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen Serdar Berdimuhamedowa goşun generaly diýen harby at dakyldy. Şu gün bolsa ýurdumyzyň...

03.02.2023 22:30
36283

Türkmenistanda Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy çalyşdy

Şu gün, 3-nji fewralda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow B.Wolsahatowy Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesine belledi. Bu barada «Watan» habarlar...