Saud Arabystany Dünýä çempionaty-2022-niň janköýerlerini ýurda muzdsuz goýberer

  • 15.10.2022 09:44
  • 14991
Saud Arabystany Dünýä çempionaty-2022-niň janköýerlerini ýurda muzdsuz goýberer

Saud Arabystanynyň hökümeti futbol boýunça dünýä çempionatyny görmäge Katara gelýän, Fan ID şahadatnamasy bolan janköýerleri ýurda mugt goýberer diýip, hökümetiň kararyna salgylanýan Saud agentliginiň täzelikleri habar berýär.

Katarda Hayya card diýip atlandyrylýan Fan ID janköýerlere dünýä çempionatynyň oýnuna barmak we ýurda girmek üçin zerur.
Janköýerlere elektron wizalary resmileşdirmek boýunça ähli çykdajylary Saud Arabystany öz üstüne alýar diýip, habarda aýdylýar.
Ozal Saud Arabystanynyň daşary işler ministrligi Katardaky janköýerleriň milli wiza platformasynyň üsti bilen 60 günlük elektron wiza almak arkaly, patyşalyga gelip görüp biljekdiklerini mälim edipdi. Şunlukda olar çempionat başlanmazyndan on gün öňinçä patyşalyga gelmäge mümkinçilik alarlar we olara ondan öň Katara barmak hökman däl.
Katarda dünýä çempionaty 20-nji noýabrdan 18-nji dekabr aralygynda geçer. 


07.02.2023 08:34
8536

Hytaý 20 ýurda çykyş syýahatyny gaýtadan dikeltdi

Hytaý 6-njy fewraldan guramaçylykly syýahatçylar toparlary üçin syýahatçylyk saparlaryny synag görnüşinde gaýtadan dikeldýär. Bu barada TASS-a salgylanyp, gazeta.ru habar berýär. Agentligiň belleýşi ýaly, häzirki...

02.02.2023 13:39
9768

2022-nji ýylda Türkiýäniň syýahatçylykdan gazanan girdejisi 46 mlrd dollardan geçdi

Türkiýe syýahatçylyk pudagyndan gazanan girdejisi boýunça täze rekord goýdy. Girdeji 2022-nji ýylyň jemi boýunça 46 mlrd dollardan gowrak bolup, bu bir ýyl ozalky görkezijiden 53,4% köpdür diýip, Türkiýäniň Statistika...

29.01.2023 11:06
16017

Gazagystanda daşary ýurtlularyň ýurda giriş düzgünlerine üýtgetmeler güýje girdi

Gazagystanda 27-nji ýanwarda daşary ýurtlularyň ýurda giriş düzgünlerine girizilen üýtgetmeler güýje girdi we “wizaran” – gysga möhletleýin çykyş bilen ýurtda bolmagyň möhletini ençeme gezek “nol etmek” mümkinçiligi...

15.01.2023 21:44
15100

51 gün: Hindistanda dünýäde iň uzak derýa syýahaty işe girizildi

Hindistanyň we Bangladeşiň derýalary arkaly uzaklygy 3,2 müň km bolan gämi syýahaty Gangyň kenarynda ýerleşýän Waranasi şäherinde başlady. “The Pioneer” gazetiniň habar bermegine görä, dünýädäki iň uzak derýa syýahatynyň...