Hamzat Çimaýew diwiziony we garşydaşyny saýlady

  • 03.10.2022 11:02
  • 12960
Hamzat Çimaýew diwiziony we garşydaşyny saýlady

UFC-niň prezidenti Dana Uaýt Hamzat Çimaýewiň haýsy diwizionda çykyş etjekdigini öz islegine görä saýlap bilýändigini aýdandan soň, çeçen söweşijisi ýoluny ýarym orta agramda dowam etdirmäge taýýardygyny we özüniň indiki garşydaşy hökmünde Kolbi Kowingtony görmek isleýändigini aýtdy. Muny fighttime.ru ýetirýär.

“Kolbi Kowington indiki!” – diýip, ol sosial ulgamda ýazdy.

Üç hepde mundan öň Hamzat Çimaýew UFC 279 turnirinden öň agram ýaryşynda üç ýarym kilogram artykmaçlygy görkezip, Neýt Diasa garşy söweşden aýryldy. Netijede, onuň garşydaşy Kewin Holland bolup, ony aralyk agramyň çäklerinde birinji raundda demikdiriji usul bilen ýeňdi.
Çäreden soň Çimaýewiň tälimçisi onuň indiki söweşini ýylyň ahyryna çenli orta agram kategoriýasynda geçirjekdigini aýtdy, söweşiji hem bu maglumaty tassyklady.
Kolbi Kowington barada aýdylanda, ol şu ýylyň mart aýynda emin agzalarynyň biragyzdan karar bermegi bilen Horhe Maswidaldan üstün çykdy we häzirki wagtda diwizionyň reýtinginde Çimaýewden bir orun öňde bolup, ikinji orny eýeleýär.


20.11.2022 12:26
22184

Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň çempiony boldy

Russiýaly pälwan Usman Nurmagomedow ýeňil agramda Bellatoryň guşagyny almak ugrundaky titul tutluşygynda braziliýaly türgen Patriki Freýreni ýeňdi. Bellator 288 turniri şenbä geçilen gije Çikagoda geçdi. Nurmagomedow...

19.11.2022 18:13
28898

Fýodor Ýemelýanenko karýerasynda soňky göreşini 4-nji fewralda Beýdere garşy geçirer

Garyşyk stiliň russiýaly pälwany Fýodor Ýemelýanenko amerikaly türgen Raýan Beýdere garşy karýerasynda soňky tutluşygyny geçirer. Bu barada anna güni Bellator guramasynyň metbugat gullugy habar berdi. Agyr agramda...

16.11.2022 14:05
18711

Islam Mahaçew UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde ikinji orna çykdy

Ýeňil agramda Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) çempiony Islam Mahaçew agram kategoriýasyna garamazdan promouşeniň reýtinginde üçünji orundan ikinji orna galdy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria...

14.11.2022 18:27
26048

UFC Mahaçew bilen Wolkanowskiniň arasyndaky söweşi yglan etdi

Absolýut söweş çempionaty (UFC) resmi Telegram kanalynda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulynyň eýesi, garyşyk stiliň (MMA) russiýaly söweşijisi Islam Mahaçew bilen ýarym ýeňil diwizionda çempion hem-de agram...