Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek meselelerine seretmäge taýýar

  • 03.10.2022 12:14
  • 16543
Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek meselelerine seretmäge taýýar

Bu barada Hytaýyň «Ženmin Žibao» gazetinde çap edilen makalasynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

“Ýangyç-energetika pudagy Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň iň möhüm ugry bolup durýar. Elbetde, bu ugurda döwletlerimiziň uly mümkinçilikleri bar. 2009-njy ýylyň ahyrynda Türkmenistan — Hytaý strategik gaz geçirijisiniň gurulmagy we ulanmaga berilmegi munuň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Şeýle-de munuň özi energetika taslamalaryna gatnaşyjylaryň ählisiniň — öndürijileriň hem, üstaşyr geçirijileriň hem, sarp edijileriň hem gyzyklanmalarynyň deňeçerligini üpjün etmek maksadynyň iş ýüzünde amala aşyrylmagydyr” diýip, Gahryman Arkadagymyz makalasynda belledi.

Şeýle-de Halk Maslahatynyň Başlygy: “Häzirki wagtda biz Hytaý Halk Respublikasynyň ykdysadyýetiniň barha artýan zerurlyklaryny we Türkmenistanyň serişdeler binýadynyň mümkinçiliklerini göz öňünde tutup, türkmen tebigy gazyny ibermegiň möçberini artdyrmak meseleleriniň üstünde işleýäris. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistandan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmegiň mümkinçiliklerini jikme-jik ara alyp maslahatlaşmaga taýýardyrys” diýip nygtady.


25.01.2023 23:41
12227

Özbegistan «Petronasyň» türkmen «şahamçasyndan» nebit satyn almagy meýilleşdirýär

«Uzbekneftegaz» paýdarlar jemgyýeti şu ýyl Buharanyň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň kuwwatyny artdyrmak üçin Malaýziýanyň Petronas Çarigali kompaniýasynyň türkmen şahamçasyndan nebit satyn almagy meýilleşdirýär...

22.01.2023 01:01
18741

2022-nji ýylda Türkmenistandan Hytaýa iberilýän gazyň nyrh möçberi 51% ýokarlandy

2022-nji ýylda Hytaýa turba bilen geçirilýän türkmen gazynyň nyrh möçberi 51% ýokarlanyp, 10,25 milliard dollar boldy. Bu barada Hytaýyň Baş gümrük gullugy anna güni habar berdi. Hytaýa turba bilen geçirilýän gazy...

13.01.2023 22:46
31920

Nebitgaz boýunça wise-premýere we «Türkmengaz» DK-nyň başlygyna berk käýinç berildi

Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanowa hem-de Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy B.Amanowa berk käýinç yglan etdi. Degişli resminamalara döwlet...

13.01.2023 22:38
25532

Türkmenistanda öň daşary ýurtdan getirilýän B-92 awiabenzini öndürilip başlandy

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda B-92 kysymly awiabenzini öndürilip başlandy. Bu hoş habary 13-nji ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer...