Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň rektory bellenildi

  • 02.10.2022 07:16
  • 31784
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň rektory bellenildi

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň karary bilen bilen, Muhammetrahym Öwezow Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ylmy işleri boýunça prorektory wezipesinden boşadylyp, Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň rektory wezipesine bellenildi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň öňki rektory Allaberdy Aşirow wezipesinden boşadylyp, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti wezipesine bellenildi.


02.02.2023 17:34
13861

Türkmenistanda «Oguz hanyň zehinli nesilleri» atly olimpiadanyň I tapgyry badalga aldy

Şu gün, 2-nji fewralda Aşgabatda we ähli welaýatlarda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti tarapyndan geçirilýän «Oguz hanyň zehinli nesilleri» atly olimpiadanyň I tapgyry badalga...

28.01.2023 17:36
18634

30 müňe golaý okuwçy Oguz han adyndaky uniwersitetde geçiriljek olimpiada gatnaşmaga isleg bildirdi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň ýurdumyzyň orta mekdep okuwçylarynyň arasynda «Oguz hanyň zehinli nesilleri» ady bilen geçirilýän olimpiadasynyň I tapgyryna gatnaşmaga isleg...

27.01.2023 08:53
14875

Magtymguly adyndaky TDU-da Türkmenistanyň Halk maslahatynyň döredilmegi mynasybetli maslahat geçirildi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde kabul edilen çözgütlere bagyşlanan dabaraly maslahat geçirildi. Uniwersitetiň...

18.01.2023 09:20
39170

Türkmenistanda diplomy ykrar ediljek ýokary okuw mekdepleriň sanawy neşir edildi

Türkmenistanda diplomy ykrar ediljek daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna tutuş dünýä boýunça 1500-den gowrak ýokary okuw mekdepleri girizildi. Täze okuw ýyly üçin daşary ýurt uniwersitetleriniň...