Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň jar edilen gününi gutlady

  • 01.10.2022 18:07
  • 4037
Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň jar edilen gününi gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine we Döwlet Geňeşiniň Premýeri Li Kesýana hem-de ýurduň ähli dostlukly halkyna Hytaý Halk Respublikasynyň jar edilen güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Döwlet Baştutany hytaý halkynyň zähmetiniň, parasatly we öňdengörüjilikli döwlet syýasatynyň netijesinde geçen döwrüň içinde Hytaý Halk Respublikasynyň durmuşyň ähli ugurlarynda uly üstünlikleri gazanandygyny, täze eýýamda özboluşly hytaý aýratynlygy mahsus bolan sosializm baradaky taglymatlaryň halky “Hytaý arzuwyny” durmuşa geçirmegiň bähbidine täze üstünliklere ruhlandyrýandygyny nygtady.

Prezident Serdar Berdimuhamedow dünýä ýurtlarynyň arasynda ilkinji bolup Garaşsyz Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýan Hytaý Halk Respublikasynyň häzirki wagtda ýurdumyzyň örän möhüm ykdysady hyzmatdaşlarynyň biridigini belläp, Türkmenistanda Hytaý Halk Respublikasy bilen strategik gatnaşyklaryň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýändigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutany Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Samarkant şäherinde geçirilen sammitiniň çäklerinde Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin bilen bolan duşuşygyny aýratyn ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny, şol duşuşygyň barşynda birnäçe möhüm meseleler boýunça özara pikir alşylandygyny, wajyp ylalaşyklaryň gazanylandygyny belläp, onuň netijeleri boýunça gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek maksady bilen, iki tarapyň hem netijeli çäreleri amala aşyrjakdygyna ynam bildirdi.


şu gün 14:03
4388

Serdar Berdimuhamedow RF-niň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodini kabul etdi

Şu gün Aşgabatda Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin bilen Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda Russiýa bilen Türkmenistanyň parlamentleriniň...

28.01.2023 08:52
7494

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçiriler

28-nji ýanwarda, şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçiriler. Döwletimiziň işjeň hem-de öňdebaryjy jemgyýetçilik guramasynyň nobatdaky gurultaýynyň açylmagy mynasybetli...

28.01.2023 00:19
6831

Serdar Berdimuhamedow Emomali Rahmon bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

27-nji ýanwarda, şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Söhbetdeşler iki ýurduň syýasy gatnaşyklarynyň...

27.01.2023 08:44
33808

Türkmenistanda daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň şahamçalaryny açmak meselesi öwrenilýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň binýadynda Halkara ýaş diplomatlar merkezini döretmek, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň...