Owganystan oktýabrda TOPH gaz geçirijisiniň owgan böleginiň gurluşygyna başlar

  • 30.09.2022 15:13
  • 15227
Owganystan oktýabrda TOPH gaz geçirijisiniň owgan böleginiň gurluşygyna başlar

Owganystanyň ikinji wise-premýeri Molla Abdyl Gani Baradaryň aýtmagyna görä, Owganystanda häzir TOPH gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek üçin zerur bolan mümkinçilikler döredildi. Bu barada ol TAPI Pipeline Company Limited kompaniýasynyň baş direktory Muhammetmyrat Amanow hem-de Türkmenistanyň Owganystandaky ilçisi Hoja Öwezow bilen duşuşygynda beýan etdi diýip, Orient ýazýar.

«Owganystan Yslam Emirligi TOPH taslamasyny başlamaga doly taýýar we bu ugurda hyzmatdaşlygyň islendik görnüşine ygrarly»- diýip, Molla Baradaryň kanselýariýasynyň beýanatynda bellenilýär.

Dag magdan senagaty we nebit ministrliginde beýan etmeklerine görä, TOPH taslamasynyň gurluşygy 2022-nji ýylyň oktýabrynda başlanar.

«Duşuşyklar geçirildi. Biz işleri oktýabr aýynyň başynda ýa ahyrynda başlap bileris» - diýip, ministrligiň wekili Esmatulla Burhan aýtdy.

Owganystanyň DIM-niň habar bermegine görä, tehniki topar indiki aý TOPH taslamasyny maslahatlaşmak üçin Türkmenistana barar. Şeýle hem türkmen gazyny senagat bilen ilatyň arasynda paýlamak, ondan elektrik energiýasyny öndürmek meseleleri maslahatlaşylar.
«TOPH gaz geçirijisiniň taslamasy möhüm taslamalaryň biri bolup, ol gyzyklanma bildirýän döwletleriň arasynda howpsuzlyk ulgamynda syýasy özara gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy işjeňleşdirer, şeýle hem sebit ykdysadyýetini ösdürer» diýip, ykdysadyýet ministrligiň wekili Abdyl Rahman Habib belledi.
Öz gezeginde, Owganystanyň Senagat we şahtalar palatasynyň (ACIM) bellemegine görä, TOPH taslamasynyň durmuşa geçirilmegi Owganystana öz üpjünçiligini gazanmaga mümkinçilik berer. «Munuň özi gaza bagly bolan senagat pudaklaryna ýardam eder, bizde şeýle hem owgan ykdysadyýeti üçin gaza bolan zerurlyk bar» - diýip, ACIM-iň başlygynyň orunbasary Sahi Ahmad Paýman aýtdy.
Ýyllyk kuwwaty 30 milliard kub metre eýe bolan gaz geçirijisiniň gurluşygy 2015-nji ýylda Türkmenistanyň çäginde başlandy. Bu iri möçberli taslamanyň durmuşa geçirilmegi oňa gatnaşyjylaryň ählisi üçin bähbitlidir. Ol Aşgabada gaz eksportyny diwersifikasiýalaşdyrmaga, Kabula ýiti sosial meselelerini çözmäge serişde bermäge, Yslamabada we Delä energiýa serişdeleriniň ýetmezçiligini peseltmäge mümkinçilik berer.


29.11.2022 14:07
7853

Ýylyň başyndan bäri Türkmenistan Hytaýa 40 mlrd kub metrden gowrak gaz iberdi

PipeChina West Pipeline kompaniýasynyň habar bermegine görä, 2022-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 40 milliard kub metrden gowrak türkmen tebigy gazy eksport edildi. Bellenilişi...

21.11.2022 16:48
9991

Türkmenistan Hytaýa turbageçiriji gazyny ibermekde liderligi saklap galýar

Şu ýylyň 10 aýynda Türkmenistan Hytaýa tebigy gazyň eksportyny 53% artdyrdy diýip, TASS agentligi HHR-iň Baş gümrük gullugyna salgylanyp habar berýär. Türkmen gazynyň HHR-e ibermeleriniň baha möçberi 2022-nji ýylyň...

19.11.2022 08:31
5748

Ýakynda «Galkynyş» käninde täze gaz guýulary işe giriziler

2021-nji ýylyň ýylyň awgustynda «Galkynyş» gaz käninde adaty gaz guýularyndan aýratyn çylşyrymlylygy bilen tapawutlanýan täze guýularyň gurluşygyna badalga berlipdi. Häzirki wagtda meýilleşdirilen işleri bellenen...

17.11.2022 08:08
5241

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...