Türkmenistan «Buried Hill Energy» kompaniýasynyň anyk tekliplerine seretmäge taýýar

  • 28.09.2022 22:21
  • 7832
Türkmenistan «Buried Hill Energy» kompaniýasynyň anyk tekliplerine seretmäge taýýar

Türkmenistan «Buried Hill Energy» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy dowam etmäge hem-de onuň anyk tekliplerine seretmäge taýýar. Bu barada şu gün Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen «Buried Hill Energy» kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň ýerine ýetiriji başlygy Piter S.Kallosyň arasynda duşuşykda beýan edildi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Belläp geçsek, Piter S.Kallos daşary ýurtly myhmanlaryň hatarynda Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza geldi.
Myhman Türkmenistanyň durmuşa geçirýän energiýa strategiýasyna hem-de onuň energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna durnukly, ygtybarly iberilmegini üpjün etmek boýunça möhüm halkara başlangyçlaryna ýokary baha berip, türkmen döwletiniň işjeň ornunyň hem-de onuň teklipleriniň köpugurly turbageçiriji ulgamlary kemala getirmäge, uzakmöhletleýin hyzmatdaşlyk üçin täze mümkinçilikleri döretmäge, energiýa serişdelerini iberijileriň, üstaşyr geçirijileriň hem-de sarp edijileriň arasynda bähbitli şertnamalary we ylalaşyklary baglaşmaga oňyn täsiriniň bardygyny belledi.
Piter Kallos bildirilýän ynam üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, özüniň soňky 18 ýylyň dowamynda Türkmenistanda netijeli işleýän kompaniýasynyň Hazar deňziniň türkmen böleginde geljegi uly uglewodorod ýataklaryny işläp geçmek hem-de nebitgaz pudagy üçin ýokary hünärli milli işgärleri taýýarlamak boýunça mundan beýläk-de ysnyşykly hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirýändigini nygtady.


şu gün 09:59
3800

14-15-nji fewralda Stambulda Gaz sammiti geçer

2023-nji ýylyň 14-15-nji fewralynda Stambulda Ýakyn Gündogaryň, Ortaýer deňziniň we Merkezi Aziýanyň “mawy ýangyç” öndürýän ýurtlarynyň we Ýewropanyň sarp edijileriniň gatnaşmagynda Gaz sammiti (Istanbul Gaz Summit)...

25.01.2023 23:41
12282

Özbegistan «Petronasyň» türkmen «şahamçasyndan» nebit satyn almagy meýilleşdirýär

«Uzbekneftegaz» paýdarlar jemgyýeti şu ýyl Buharanyň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň kuwwatyny artdyrmak üçin Malaýziýanyň Petronas Çarigali kompaniýasynyň türkmen şahamçasyndan nebit satyn almagy meýilleşdirýär...

22.01.2023 01:01
18788

2022-nji ýylda Türkmenistandan Hytaýa iberilýän gazyň nyrh möçberi 51% ýokarlandy

2022-nji ýylda Hytaýa turba bilen geçirilýän türkmen gazynyň nyrh möçberi 51% ýokarlanyp, 10,25 milliard dollar boldy. Bu barada Hytaýyň Baş gümrük gullugy anna güni habar berdi. Hytaýa turba bilen geçirilýän gazy...

13.01.2023 22:46
31957

Nebitgaz boýunça wise-premýere we «Türkmengaz» DK-nyň başlygyna berk käýinç berildi

Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanowa hem-de Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy B.Amanowa berk käýinç yglan etdi. Degişli resminamalara döwlet...