Türkmenistan «Buried Hill Energy» kompaniýasynyň anyk tekliplerine seretmäge taýýar

  • 28.09.2022 22:21
  • 7691
Türkmenistan «Buried Hill Energy» kompaniýasynyň anyk tekliplerine seretmäge taýýar

Türkmenistan «Buried Hill Energy» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy dowam etmäge hem-de onuň anyk tekliplerine seretmäge taýýar. Bu barada şu gün Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen «Buried Hill Energy» kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň ýerine ýetiriji başlygy Piter S.Kallosyň arasynda duşuşykda beýan edildi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Belläp geçsek, Piter S.Kallos daşary ýurtly myhmanlaryň hatarynda Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza geldi.
Myhman Türkmenistanyň durmuşa geçirýän energiýa strategiýasyna hem-de onuň energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna durnukly, ygtybarly iberilmegini üpjün etmek boýunça möhüm halkara başlangyçlaryna ýokary baha berip, türkmen döwletiniň işjeň ornunyň hem-de onuň teklipleriniň köpugurly turbageçiriji ulgamlary kemala getirmäge, uzakmöhletleýin hyzmatdaşlyk üçin täze mümkinçilikleri döretmäge, energiýa serişdelerini iberijileriň, üstaşyr geçirijileriň hem-de sarp edijileriň arasynda bähbitli şertnamalary we ylalaşyklary baglaşmaga oňyn täsiriniň bardygyny belledi.
Piter Kallos bildirilýän ynam üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, özüniň soňky 18 ýylyň dowamynda Türkmenistanda netijeli işleýän kompaniýasynyň Hazar deňziniň türkmen böleginde geljegi uly uglewodorod ýataklaryny işläp geçmek hem-de nebitgaz pudagy üçin ýokary hünärli milli işgärleri taýýarlamak boýunça mundan beýläk-de ysnyşykly hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirýändigini nygtady.


29.11.2022 14:07
7842

Ýylyň başyndan bäri Türkmenistan Hytaýa 40 mlrd kub metrden gowrak gaz iberdi

PipeChina West Pipeline kompaniýasynyň habar bermegine görä, 2022-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 40 milliard kub metrden gowrak türkmen tebigy gazy eksport edildi. Bellenilişi...

21.11.2022 16:48
9986

Türkmenistan Hytaýa turbageçiriji gazyny ibermekde liderligi saklap galýar

Şu ýylyň 10 aýynda Türkmenistan Hytaýa tebigy gazyň eksportyny 53% artdyrdy diýip, TASS agentligi HHR-iň Baş gümrük gullugyna salgylanyp habar berýär. Türkmen gazynyň HHR-e ibermeleriniň baha möçberi 2022-nji ýylyň...

19.11.2022 08:31
5744

Ýakynda «Galkynyş» käninde täze gaz guýulary işe giriziler

2021-nji ýylyň ýylyň awgustynda «Galkynyş» gaz käninde adaty gaz guýularyndan aýratyn çylşyrymlylygy bilen tapawutlanýan täze guýularyň gurluşygyna badalga berlipdi. Häzirki wagtda meýilleşdirilen işleri bellenen...

17.11.2022 08:08
5241

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...