Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky dabaralara gatnaşdy

  • 28.09.2022 22:01
  • 11569
Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky dabaralara gatnaşdy

28-nji sentýabr Prezident Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen dabaralara gatnaşdy.

TmCars.info-nyň habar berşi ýaly, şu gün bu ýerde baýramçylyk at çapyşyklary geçirildi. Şu gün ahalteke bedewleri ýedi çapyşykda dürli aralyklarda öz okgunlylygyny, ýyndamlygyny hem-de çeýeligini görkezdiler.
1 müň 600 metr aralyga ilkinji üç çapyşykda üçýaşar bedewler ýaryşdylar.
Geçirilen ilkinji çapyşykda 1 minut 48,2 sekunda deň bolan iň gowy netijäni Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna degişli Döwran atly dor at görkezdi.
Ikinji çapyşykda pellehana ilkinji bolup 1 minut 50,5 sekunt netije bilen Milli howpsuzlyk ministrliginiň Bäsleşik atly dor aty geldi.
Üçünji çapyşykda 1 minut 49,4 sekunda deň bolan iň gowy netijäni Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna degişli Günaý atly dor gysrak görkezdi.
Galan çapyşyklarda dörtýaşar we ondan uly bedewler ýaryşdylar.
1 müň 800 metr aralyga dördünji çapyşykda pellehana ilkinji bolup “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň Ýantar atly dor aty geldi. Ol 2 minut 05,8 sekunt netije görkezdi.
Şolar ýaly aralyga geçirilen bäşinji çapyşykda 2 minut 02,0 sekunt netije bilen pellehana ilkinji bolup Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna degişli Nowruz atly dor at geldi.
2 müň 200 metr aralyga altynjy çapyşykda Aşgabat şäheriniň häkimliginiň Ýagmyr atly dor aty 2 minut 36,20 sekunt netije bilen pellehana ilkinji bolup geldi.
Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragyny almak ugrunda 2 müň 200 metr aralykdaky jemleýji, ýedinji çapyşykda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna degişli Bezirgen atly akýal mele aty pellehana ilkinji bolup geldi. Ol 2 minut 31,3 sekunt netije görkezdi.
Soňra ýaryşyň  ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy.


düýn 08:45
21173

Harby gullukçylaryň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

20.01.2023 08:57
8950

Fewralyň birinji ýarymynda Eýranyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçiriler

2023-nji ýylyň 12-14-nji fewraly aralygynda Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günlerini geçirmek meýilleşdirilýär. Munuň üçin görülýän taýýarlyk barada wise-premýer M.Mämmedowa penşenbe...

31.12.2022 08:02
23652

Serdar Berdimuhamedow Täze ýyl dabaralaryna gatnaşdy

30-njy dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň meýdançasyndaky ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanynda guralan Täze ýyl dabaralaryna gatnaşdy. Döwlet Baştutany çagalaryň hemmelerde...

24.12.2022 08:08
19929

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny bellemek boýunça çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly bellemek boýunça geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasyny tassyklady...