Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýanyň 77-nji mejlisiniň umumy çekişmesinde çykyş etdi

  • 28.09.2022 21:10
  • 13672
Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýanyň 77-nji mejlisiniň umumy çekişmesinde çykyş etdi

26-njy sentýabrda Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekili Aksoltan Ataýewa Nýu-Ýorkda geçen BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň umumy maslahatynda çykyş etdi.

Onuň bellemegine görä, ykdysady we ynsanperwerlik gatnaşyklarynyň dikeldilmegine çagyrmak bilen, dawalary we düşünişmezlikleri çözmegiň ýeke-täk makul usuly dialogdyr.
A.Ataýewa howpsuzlygyň ählumumy arhitekturasy çynlakaý synaglara sezewar edilýär diýip duýdurmak bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň alternatiwasynyň ýokdugyny mälim etdi. Köptaraplaýyn hyzmatdaşlyga päsgel berýän çylşyrymly ýagdaýlary agzamak bilen, ol dialog üçin bar bolan meýdançalary berkitmegiň we wajyp  ählumumy meseleler boýunça hökümetara gepleşikleri geçirmek üçin täzelerini döretmegiň mümkinçiliklerine seretmegiň zerurdygyny nygtady.
Halkara gatnaşyklarynda ynanyşmaga esaslanýan dialogyň filosofiýasyny mundan hem beýläk öňe sürmek maksady bilen, Türkmenistanyň wekiliýetiniň Baş Assambleýa «Dialog — parahatçylygyň kepili» rezolýusiýasynyň taslamasyny teklip etmek isleýändigi bellendi.
Hemişelik wekil ählumumy azyk howpsuzlygynyň häzirki wehimleri bilen bagly ynjalyksyzlyklaryny beýan etmek bilen, halkara jemgyýetçiligini ählumumy azyk bazarynyň durnuklylygyny üpjün etmäge we gowşak goragly ýurtlary azyk bilen üpjün etmegiň çylşyrymly meseleleriniň çözgüdini  bilelikde gözlemäge çagyrdy.  Şu maksat bilen ol Türkmenistanda azyk howpsuzlygy boýunça halkara forum geçirmegi teklip etdi.
A.Ataýewa Merkezi Aziýada howanyň üýtgemeginiň we suw gorlarynyň meseleleriniň aýgytlaýjy ähmiýete eýedigini nygtamak bilen, Merkezi Aziýa ýurtlary üçin klimat tehnologiýalarynyň sebit merkezini döretmäge çagyrdy. Türkmenistan şu kontekstde zyýanly gazlaryň zyňyndylaryny azaltmagyň tarapdary bolup galýandygyny tassyklady.
Şeýle hem pandemiýa temasy gozgaldy, onuň netijeleriniň, COVID-19 ýokanjy bilen göreşmek we medisina diplomatiýasynyň gurallaryny döretmek bilen bir hatarda, utgaşykly tagallalary talap edýändigi aýdyldy.


şu gün 00:55
300

Aşgabat şäher häkimligi sanly hyzmatlar portalyny we “Sanly şäher” mobil goşundysyny işe girizdi

Aşgabat şäheriniň häkimliginiň sanly hyzmatlar portaly we “Sanly şäher” atly mobil goşundysy tapgyrlaýyn işe girizildi. Olar yzygiderli kämilleşdirilýär diýip, wise-premýer B.Annamämmedow 19-njy iýulda Hökümet...

düýn 14:59
1555

BAE-de Türkmenistanyň we Yragyň ilçileri energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy

16-njy iýulda Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki ilçisi Serdar Garajaýew Yragyň ilçisi doktor Mudhafar Al Jbori bilen Yragyň Abu-Dabi şäherindäki ilçihanasynda duşuşdy. Taraplar Türkmenistan bilen Yragyň...

18.07.2024 15:00
7917

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Slowakiýa iş saparyny amala aşyrdy

16-17-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmed Gurbanowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti syýasy geňeşmeleri we ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirmek üçin Slowakiýa Respublikasynda boldy...

18.07.2024 14:41
1970

Aşgabatda Türkmenistanyň we Singapuryň DIM-niň wekilleriniň duşuşygy geçirildi

17-nji iýulda Türkmenistanyň DIM-inde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary S.Muhammetdurdyýew bilen Singapuryň DIM-niň Ýakyn Gündogar, Demirgazyk Afrika we Merkezi Aziýa Direktoratynyň Baş direktory...