Serdar Berdimuhamedow “Bouygues” kompaniýasynyň Türkmenistandaky gurluşyklaryna ýokary baha berdi

  • 26.09.2022 12:38
  • 14264
Serdar Berdimuhamedow “Bouygues” kompaniýasynyň Türkmenistandaky gurluşyklaryna ýokary baha berdi

25-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow “Bouygues” kompaniýalar toparynyň Baş direktory Marten Buigi kabul etdi. Hormatly Prezident baýramçylyk çärelerine gatnaşýandygy we hoşniýetli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň dürli pudaklarda ýöriteleşen öňdebaryjy daşary ýurt kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyga hemişe açykdygyny belledi.

Döwlet Baştutany ynanyşmak we özara bähbitlilik ýörelgeleri esasynda ýola goýulýan üstünlikli hyzmatdaşlygyň netijesinde iri möçberli şähergurluşyk maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine “Bouygues” fransuz kompaniýasynyň uly goşandyny belledi. Şol maksatnamanyň çäklerinde Garaşsyzlyk ýyllarynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde tutuş ýurdumyz boýunça häzirki Türkmenistanyň hemişelik nyşanyna öwrülen önümçilik, durmuş-medeni maksatly möhüm desgalaryň onlarçasy bina edildi. Prezident Serdar Berdimuhamedow “Bouygues” kompaniýasynyň durmuşa geçiren taslamalaryny ýokary hilli, üstüne alan borçnamalaryny öz wagtynda hem-de jogapkärçilikli ýerine ýetirýändigini nygtady.
Işewür “Bouygues” kompaniýasynyň geljegi uly türkmen bazarynda eýeleýän ornuny has-da pugtalandyrmaga gyzyklanma bildirýändigi tassyklanyldy. Kompaniýa Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan bäri ýurdumyzda işläp gelýär. Marten Buig ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň, buýrujynyň ähli isleglerine laýyklykda, ynanylan taslamalary durmuşa geçirmek üçin mundan beýläk-de öz üstüne alan şertnamalaýyn borçnamalaryna pugta eýerjekdigini belledi.
Hormatly Prezident toplanan oňyn tejribäniň, uzak möhletleýin netijeli hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny belläp, türkmen tarapynyň kompaniýanyň anyk tekliplerine garamaga taýýardygyny aýtdy.


düýn 09:44
13047

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň halkyny Ynkylap güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň milli baýramy — Ynkylap güni mynasybetli Türkmenistanyň halkynyň, Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti...

düýn 01:43
47717

Serdar Berdimuhamedow Garagum derýasynyň kenarlaryny berkitmek boýunça işler bilen tanyşdy

7-nji fewralda Mary welaýatyna iş saparynyň dowamynda Prezident Serdar Berdimuhamedow welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyny synlady. Şeýle hem döwlet Baştutany...

düýn 01:35
22852

Serdar Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

7-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, welaýatda ýerine ýetirilýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen tanyşdy. Şeýle hem Serdar Berdimuhamedow bu ýerde ýurdumyzyň...

07.02.2023 18:17
13791

Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy özbek Liderine gutlag iberdiler

Prezident Serdar Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewe hem-de ýurduň ähli doganlyk halkyna Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň...