Oleg Kononenko: “Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşmaga we Watanyma baryp görmäge şatdyryn”

  • 22.09.2022 10:51
  • 20102
Oleg Kononenko: “Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşmaga we Watanyma baryp görmäge şatdyryn”

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, tälimçi, kosmonawt-synagçy, “Roskosmos” korporasiýasynyň kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenko hem Prezident Serdar Berdimuhamedowa doglan güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi.

Siz döwlet Baştutany wezipesinde gysga wagtyň içinde öňdengörüji hem-de tutanýerli, Türkmenistanyň halkyny ähli ulgamlarda täze belentliklere we üstünliklere tarap alyp gitmek ýaly taryhy wezipäni anyk bilýän Lider hökmünde özüňizi görkezdiňiz. Siziň halkara duşuşyklaryňyz, öňe sürýän täze başlangyçlaryňyz hem-de teklipleriňiz dünýä derejesinde parahatçylyk dörediji merkezleriň biri, durnuklylygyň we howpsuzlygyň pugtalandyrylmagyna, döwletara gatnaşyklarda ynanyşmagyň, deňhukuklylygyň, adalatlylygyň berkarar edilmegine ägirt uly goşant goşýan Bitarap Türkmenistanyň dünýä giňişligindäki ornunyň berkidilmegine gönükdirilen işleriň mynasyp dowam etdirilýändiginiň subutnamasydyr” diýip, Oleg Kononenko hatynda Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşjakdygyna umyt edip, sahawatly Watanyna ýene-de baryp görmäge şatdygyny beýan etdi.


05.02.2023 22:32
9437

2023-nji ýylyň şygaryna bagyşlanan çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çäreleriň Meýilnamasyny tassyklady. Bilim ministrligi, beýleki...

05.02.2023 22:24
8570

Çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» adyny bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» adyny bermegiň tertibi we şertleri tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi. Bellenilişi ýaly, bu resminama Garaşsyz, hemişelik Bitarap...

05.02.2023 18:38
9466

«Çeburaşka» Russiýanyň prokatynda 6 milliard rubl gazandy

«Çeburaşka» fentezi filmi Russiýanyň kassa ýygymynda 6 milliard rubl gazandy. Muny EAIS ulgamynyň maglumatlary görkezýär. Eduard Uspenskiniň adybir ertekisiniň film görnüşi 1-nji ýanwarda kinoteatrlarda görkezildi...

31.01.2023 23:42
10237

Kosmosda düşürilen «Çagyryş» filmi 20-nji aprelde çykar

Kosmosda bölekleýin surata düşürilen, Klim Şipenkonyň režissýorlygyndaky “Çagyryş” filminiň ilkinji görkezilişi 20-nji aprelde  bolar. Bu barada TASS habar berdi. Filmiň görkezilişe çykmaly täze senesi öň "Kinopoisk"...