ÝB dört aýda rekord mukdarda Gün energiýasyny öndürdi

  • 12.09.2022 23:58
  • 4729
ÝB dört aýda rekord mukdarda Gün energiýasyny öndürdi

Maý aýyndan awgust aýy aralygynda Ýewropa Bileleşigi (ÝB) Gün panelleriniň kömegi bilen 99 terawatt/sagatdan köp elektrik energiýasyny öndürdi, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 28% köpdür. Bu barada garaşsyz analitiki merkez Ember-iň maglumatlaryna salgylanyp, Bloomberg agentligi habar berýär. Muny gazeta.ru ýetirýär.

“2022-nji ýylyň tomsunda Ýewropa Gün energiýasyny öndürmek boýunça rekord eýesi boldy – ol maý aýyndan awgust aýy aralygynda ÝB-niň energiýa balansynyň 12%-ini emele getirdi. Bellenilen döwürde Gün panelleriniň kömegi bilen 99,4 terawatt/sagat elektrik energiýasyny öndürmek başartdy” – diýlip, materialda bellenildi.

Analitikleriň maglumatlaryna görä, gaz elektrik stansiýalaryny ulanyp, şeýle mukdarda elektrik energiýasyny öndürmek 29 mlrd ýewro düşerdi. Şol bir wagtyň özünde, ýaşyl energiýanyň önümçiliginiň ýokarlanmagy Ýewropanyň gymmat we daşky gurşaw üçin zyýanly ýangyja garaşlylygy azaltmaga çalyşýandygyny görkezýär.
Hünärmenler Gün energiýasyna maýa goýumlaryň özüni ödeýändigi, sebäbi bu energiýanyň her terawatt/sagadynyň ummasyz pul tygşytlamaga kömek edendigi bilen ylalaşýarlar. Ýeri gelende bellesek, häzirki wagtda Ýewropada gurulýan elektrik stansiýalarynyň sany köpelýär welin, indi her tomus howpsuz energiýany öndürmek boýunça rekordlar goýlup bilner.


28.01.2023 17:06
12840

Türkmenistanyň ilçisi Pakistanyň energetika ministri bilen duşuşyk geçirdi

Penşenbe güni Yslamabatda türkmen ilçisi Atajan Möwlamow Pakistan Yslam Respublikasynyň Federal energetika ministri Hurram Dastgir Han bilen Türkmenistanyň hem-de Pakistanyň arasynda ýangyç-energetika pudagyndaky...

25.01.2023 13:30
23084

«Türkmenenergo» Owganystana elektrik energiýasyny ugratmagyň şertnamasyny uzaltdy

Türkmenistan bilen Owganystan türkmen elektrik energiýasyny ibermek hakynda ylalaşygyň möhletini 2023-nji ýyl üçin uzaltdylar. Ylalaşyga «Türkmenenergonyň» başlygy we Da Afghanistan Breshna Sherkat-yň baş direktory (DABS)...

18.01.2023 09:13
28962

Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin bilen 17-nji ýanwarda geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy diýip...

02.01.2023 13:32
2933

Şwesiýa Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşinde 6 aýlyk başlyklygy kabul etdi

1-nji ýanwardan Şwesiýa 2023-nji ýylyň iýun aýynyň ahyryna çenli dowam etjek Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşiniň gezekleşýän başlyklygynyň hukuklaryny öz üstüne aldy. "Şwesiýanyň başlyklyk etjek döwründe, gazylyp alynýan...