Serdar Berdimuhamedow Köpetdagyň eteginde gurulýan täze atçylyk toplumyna baryp gördi

  • 09.09.2022 09:38
  • 16763
Serdar Berdimuhamedow Köpetdagyň eteginde gurulýan täze atçylyk toplumyna baryp gördi

8-nji sentýabrda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisinden soňra, Prezident Serdar Berdimuhamedow Köpetdagyň etegindäki künjekleriň birinde gurluşygy alnyp barylýan täze atçylyk toplumyna baryp gördi.

Bu ýerde içeri işler ministri toplumyň çäginde gurluşygy alnyp barylýan athanada ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berip, degişli desgalaryň taslamalaryny görkezdi. Bu toplumyň çäklerinde esger ýatakhanasy, açyk manež, bedewler we taýlar üçin athanalar, weterinariýa binasy, ot-iým ammarlary we bassyrmalar, atlar üçin türgenleşik, gezim meýdançalary, çapuw ýodasy, karantin binasy, suw howdanlary, ýörite tehnikalar üçin desga, barlag-goýberiş nokady we beýleki degişli desgalar bar. Hasabat berlişi ýaly, häzirki wagtda gurluşyk-gurnama işleri meýilnama laýyklykda amala aşyrylýar.
Ýaragly Güýçleriň Belent Serkerdebaşysy görkezilen taslamalar bilen içgin tanşyp, olar babatda degişli belliklerini aýtdy hem-de atçylyk toplumynyň we beýleki desgalaryň gurluşygynda dünýä tejribesinde giňden ulanylýan inženerçilik-tehniki çözgütleriň milli binagärlik ýörelgeleri bilen utgaşdyrylmalydygyny belläp, degişli tabşyryklary berdi.   
Soňra Prezident Serdar Berdimuhamedow atçylyk toplumynyň desgalarynyň gurluşyk işleriniň barşy bilen tanşyp, ozal gurlan beýleki toplumlar ýaly, täze atçylyk toplumynyň hem döwrüň talaplaryna doly laýyk gelmelidigini, bedewleri ösdürip ýetişdirmek, seýislemek, degişli türgenleşikleri geçmek hem-de çapyşyklara taýýarlamak üçin ähli zerur şertleriň üpjün edilmelidigine ünsi çekdi.


01.02.2023 10:29
8074

«Galkynyş» Monte-Karlodaky sirk sungaty halkara festiwalynda çykyş eder

«Galkynyş» at üstündäki oýunlar topary Monte-Karloda geçiriljek 47-nji Sirk sungaty Halkara festiwalyna gatnaşmak üçin resmi çakylyk aldy. Iň abraýly sirk şüweleňleriniň biri bolan bu festiwal 2025-nji ýylyň ýanwarynda...

28.01.2023 08:45
26716

Harby gullukçylaryň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

20.01.2023 08:57
9046

Fewralyň birinji ýarymynda Eýranyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçiriler

2023-nji ýylyň 12-14-nji fewraly aralygynda Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günlerini geçirmek meýilleşdirilýär. Munuň üçin görülýän taýýarlyk barada wise-premýer M.Mämmedowa penşenbe...

31.12.2022 08:02
23695

Serdar Berdimuhamedow Täze ýyl dabaralaryna gatnaşdy

30-njy dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň meýdançasyndaky ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanynda guralan Täze ýyl dabaralaryna gatnaşdy. Döwlet Baştutany çagalaryň hemmelerde...