Oktýabrda Aşgabatda däp bolan halkara nebit we gaz forumy geçiriler

  • 12.08.2022 12:05
  • 4486
Oktýabrda Aşgabatda däp bolan halkara nebit we gaz forumy geçiriler

26-27-nji oktýabrda Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly XXVII halkara maslahat geçiriler. “Türkmen Forum” hojalyk jemgyýeti bilen hyzmatdaşlykda “GaffneyCline” britan kompaniýasynyň goldaw bermeginde guralýan her ýylky däp bolan maslahatda “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleri, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasy guramaçylar hökmünde çykyş der. Bu barada çäräniň ogt-turkmenistan.com resmi saýtynda habar ýaýradyldy.

Bu abraýly işewürlik forumynyň geçirilmeginiň maksady Türkmenistanyň döwlet edaralary bilen halkara nebitgaz kompaniýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmekden we berkitmekden ybaratdyr. Maslahatyň çäklerinde milli nebit kompaniýalarynyň, ugurdaş halkara düzümleriň, iri guramalaryň we maliýe institutlarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda tanyşdyrylyşlar hem-de iş mejlisleri geçiriler.
Halkara gatnawlara girizilen çäklendirmeler sebäpli, çäreler hem adaty hem onlaýn görnüşde guralar. Bu usul maslahatyň çäklerinde Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň ýolbaşçy düzümi bilen geçiriljek duşuşyklarda-da ulanylar.


29.11.2022 14:07
7842

Ýylyň başyndan bäri Türkmenistan Hytaýa 40 mlrd kub metrden gowrak gaz iberdi

PipeChina West Pipeline kompaniýasynyň habar bermegine görä, 2022-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 40 milliard kub metrden gowrak türkmen tebigy gazy eksport edildi. Bellenilişi...

21.11.2022 16:48
9991

Türkmenistan Hytaýa turbageçiriji gazyny ibermekde liderligi saklap galýar

Şu ýylyň 10 aýynda Türkmenistan Hytaýa tebigy gazyň eksportyny 53% artdyrdy diýip, TASS agentligi HHR-iň Baş gümrük gullugyna salgylanyp habar berýär. Türkmen gazynyň HHR-e ibermeleriniň baha möçberi 2022-nji ýylyň...

19.11.2022 08:31
5748

Ýakynda «Galkynyş» käninde täze gaz guýulary işe giriziler

2021-nji ýylyň ýylyň awgustynda «Galkynyş» gaz käninde adaty gaz guýularyndan aýratyn çylşyrymlylygy bilen tapawutlanýan täze guýularyň gurluşygyna badalga berlipdi. Häzirki wagtda meýilleşdirilen işleri bellenen...

17.11.2022 08:08
5241

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...