Ýewropada gurakçylyk rekord derejä ýetýär

  • 12.08.2022 12:12
  • 19144
Ýewropada gurakçylyk rekord derejä ýetýär

Synçylar Ýewropa üçin awgustdaky gurakçylygyň täsiriniň, iýuldaka garanyňda, has agyr boljakdygyny çaklaýarlar. Bu barada alymlaryň Ýewropa Komissiýasynyň sargydy bilen taýýarlan hasabatynda aýdylýar. Ony euronews.com ýetirýär.

Hasabatda aýdylyşy ýaly, ol ýa-da beýleki ýagdaýlarda gurakçylyk tutuş yklymy diýen ýaly gurşap alar. Ýöne Fransiýanyň günortasynda, Ispaniýanyň we Portugaliýanyň belli bir çäklerinde has howply ýagdaý emele geldi. Ýewropanyň ähli derýalarynda suwuň derejesi hem adatdan daşary ýagdaýda pes bolmagynda galýar.
Şu tomsuň dowamynda Fransiýany gyzgynlygyň eýýäm dördünji tolkuny gaplap aldy. Ýurduň Hökümeti howanyň ýokary temperaturasy we ýagynyň ýeterlik däldigi sebäpli, ýurtda meteorologik barlaglaryň taryhynda iň güýçli gurakçylygyň hasaba alynýandygyny belleýär. Oba hojalyk ekinleri, şol sanda lawanda hem-de günebakar gyzgynlykdan has köp ejir çekýär.
Şu günlerde Britan adalarynda hem adatdan daşary gyzgyn howanyň bolmagyna garaşylýar. Günorta we Merkezi Angliýada howanyň derejesi kölegede +35 gradusdan geçer. Şoňa görä-de, ýurtda agyz suwuny tygşytlamak üçin baglary we ekinleri şlanga arkaly suwarmaga wagtlaýyn gadagançylyk girizildi. 


13.01.2023 07:56
18444

Dünýä ummany 2022-nji ýylda özüne siňdiren ýylylygynyň mukdary boýunça täze rekord goýdy

Klimatologlaryň halkara topary 2022-nji ýylda ummanlaryň ýokarky gatlaklarynda saklanýan ýylylygyň mukdary 255 zettajoul derejesine ýetip, 2020-nji ýyldakydan 10,9 zettajoul köpdür diýen netijä geldiler. Bu iş...

07.11.2022 12:39
9630

ÝUNESKO-nyň sanawyndaky buzluklaryň üçden bir bölegi 2050-nji ýyla çenli eräp gider

ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyndaky buzluklaryň üçden bir bölegi 2050-nji ýyla çenli eräp gider diýip, guramanyň hasabatynda aýdylýar. Howanyň üýtgemegine garşy  hernäçe çäreleriň görülýändigine garamazdan...

25.08.2022 15:45
16246

Dunaýyň suwy 80 ýyl ozalky derejesine çenli peseldi

Dunaý derýasynyň suwy soňky gezek 80 ýyl mundan ozal hasaba alnan derejä çenli azaldy diýip, Bolgariýanyň milli radiosy habar berýär. Muny belta.by ýetirýär. Ölçeýiş 23-nji awgustda Bolgariýanyň Ruse şäheriniň...

24.08.2022 19:26
18635

Şweýsariýada 91 ýylda buzluklaryň ýarysyndan gowragy eredi

Şweýsariýada 1931-nji ýyldan bäri 1,4 müň buzlugyň ýarysyndan gowragy eredi we olaryň ereme tizligi barha ýokarlanýar. Bu barada Şweýsariýadaky institutlaryň bilelikdäki gözlegine salgylanyp, Associated Press hahar...