Türkmenistanda tebigy gazyň we nebitiň çykarylýan möçberini artdyrmak işleri güýçlendirilýär

  • 30.07.2022 14:20
  • 6051
Türkmenistanda tebigy gazyň we nebitiň çykarylýan möçberini artdyrmak işleri güýçlendirilýär

Häzirki wagtda Türkmenistanda nebitgaz ýataklaryny gözlemegiň we özleşdirmegiň hasabyna tebigy gazyň hem-de nebitiň çykarylýan möçberlerini artdyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň meýilnamasyna laýyklykda, birnäçe nebitgaz känlerinde ulanyş-baha beriş guýularyny burawlamak, zerur bolan gaz geçirijileri çekmek, şol sanda “Bagaja” gazy gaýtadan işleýän desgany doly kuwwatynda ulanmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Bu barada 29-njy iýulda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer Ş.Abdrahmanow hasabat berdi.

Nygtalyşy ýaly, şunuň bilen baglylykda, zerur bolan ýörite enjamlary hem-de serişdeleri satyn almak boýunça halkara bäsleşik geçirildi. Şeýle-de “Türkmengaz” döwlet konserni tarapyndan daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşmagynda geçirilen degişli bäsleşigiň netijeleri barada hasabat berildi. Onuň jemleri boýunça has amatly täjirçilik teklibi kesgitlenildi hem-de degişli şertnama gol çekmek meýilleşdirilýär.
Döwlet Baştutany bu ugurdaky toplumlaýyn işleri dowam etmegiň zerurdygyny belläp, wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.


06.12.2022 23:34
6234

OPEK+ ministrleri nebit çykarmagyň häzirki çäklendirmesini saklamagy karar etdiler

OPEK+ ministrleri  nebit  çykarmagyň häzirki çäklendirmesini saklap galmagy karar etdiler diýip, bileleşigiň metbugat relizinde aýdylýar. OPEK+ ministrleriniň gözegçilik komitetiniň indiki duşuşygyny 1-nji fewralda...

29.11.2022 14:07
8130

Ýylyň başyndan bäri Türkmenistan Hytaýa 40 mlrd kub metrden gowrak gaz iberdi

PipeChina West Pipeline kompaniýasynyň habar bermegine görä, 2022-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 40 milliard kub metrden gowrak türkmen tebigy gazy eksport edildi. Bellenilişi...

21.11.2022 16:48
10054

Türkmenistan Hytaýa turbageçiriji gazyny ibermekde liderligi saklap galýar

Şu ýylyň 10 aýynda Türkmenistan Hytaýa tebigy gazyň eksportyny 53% artdyrdy diýip, TASS agentligi HHR-iň Baş gümrük gullugyna salgylanyp habar berýär. Türkmen gazynyň HHR-e ibermeleriniň baha möçberi 2022-nji ýylyň...

19.11.2022 08:31
5810

Ýakynda «Galkynyş» käninde täze gaz guýulary işe giriziler

2021-nji ýylyň ýylyň awgustynda «Galkynyş» gaz käninde adaty gaz guýularyndan aýratyn çylşyrymlylygy bilen tapawutlanýan täze guýularyň gurluşygyna badalga berlipdi. Häzirki wagtda meýilleşdirilen işleri bellenen...