1-nji awgustda Awazada gurlan «Rowaç» kottejler toplumynyň açylyş dabarasy bolar

  • 30.07.2022 02:30
  • 11927
1-nji awgustda Awazada gurlan «Rowaç» kottejler toplumynyň açylyş dabarasy bolar

Awgust aýynda Türkmenistanyň günbatar sebitinde, şol sanda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda iri çärelerdir dabaralaryň birnäçesi geçiriler. Olara görülýän taýýarlyk işleri barada 29-njy iýulda sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümetiň giňişleýin mejlisinde degişli ýolbaşçylaryň hasabatlarynda aýdyldy.

Hususan-da,

  • 1-nji awgustda Awazada dynç alýanlar üçin gurlan «Rowaç» kottejler toplumynyň açylyş dabarasy;
  • 3-nji awgustda Russiýa Federasiýasynda awtomobil sportunyň ralli-reýd görnüşi boýunça geçirilen «Ýüpek Ýoly — 2022» atly halkara ýaryşda, Özbegistanyň Daşkent şäherinde ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelän türgenlerimizi sylaglamak dabarasy;
  • 5-nji awgustda Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda gurlan «Arkadagyň nesilleri» atly döwrebap çagalar dynç alyş merkeziniň  açylyş dabarasy;
  • 8-nji awgustda Balkan welaýatyndaky Garabogazköl aýlagynyň üstünden guruljak täze köpriniň düýbüni tutmak dabarasy;
  • 12-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Hazar deňziniň güni mynasybetli maslahat;
  • 15-16-njy awgustda bolsa deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň halkara maslahaty ýaly dürli görnüşli çäreleri geçirmek göz öňünde tutulýar.

Prezident Serdar Berdimuhamedow şular barada aýdyp, 1-nji awgustdan ähli ýolbaşçylaryň zähmet rugsadyna çykýandygyna garamazdan, meýilleşdirilen ähli çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň möhümdigini aýratyn nygtady.


03.12.2022 08:47
4582

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy

Türkmen keşdesi ÝUNESKO-nyň adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Degişli karar Marokko Patyşalygynyň Rabat şäherinde maddy däl mirasy goramak boýunça Hökümetara komitetiniň 17-nji mejlisinde...

02.12.2022 23:53
11384

Bitaraplyk güni mynasybetli Aşgabatda we welaýatlarda konsertler geçiriler

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli 2022-nji ýylyň dekabr aýynyň 4-9-y aralygynda Aşgabat şäherinde we welaýatlarda medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti geçiriler. Bu barada TmCars.info Türkmenistanyň Döwlet...

19.11.2022 09:10
6784

Türkmenistanda Ýaşlar guramasynyň «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly dörediler

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýanynda «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly döretmek göz öňünde tutulýar. Wise-premýer N.Amannepesowyň Hökümet mejlisinde habar berşi...

19.11.2022 08:52
4037

23-25-nji noýabrda Türkmenistanda Täjigistanyň Medeniýet günleri geçiriler

23 — 25-nji noýabrda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň geçirilmegine taýýarlyk görülýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi. Bellenilişi...