Türkmenistan HHR-e turbageçiriji arkaly gaz ibermekde öňdeligi saklaýar

  • 21.07.2022 00:21
  • 9127
Türkmenistan HHR-e turbageçiriji arkaly gaz ibermekde öňdeligi saklaýar

Hytaýa turbageçiriji arkaly gaz satýan döwletleriň arasynda Türkmenistan 2022-nji ýylyň 6 aýynyň jemi boýunça birinji ýeri eýelemegini dowam edýär. Bu barada HHR-niň Baş gümrük müdirligine salgylanýan TASS habar berýär.

Alty aýyň dowamynda HHR Türkmenistandan 4,51 mlrd dollarlyk tebigy gaz aldy (ösüş 1,5 esse). Ikinji ýerde Russiýa durýar, onuň yzyndan Mýanma  (12%, 616 mln dollara çenli peselen), Gazagystan (8,8%, 531 mln dollara çenli azalan) we Özbegistan (takmynan 2,2 esse, 404 mln dollara çenli artan) gelýär.
Ýanwar-iýun aýlarynda HHR-e suwuklandyrylan gazy ibermekde Awstraliýa öňde boldy (7,73 mlrd dollara 11,15 mln tonna), onuň yzyndan Katar (5,02 mlrd dollara 7,64 mln tonna), Malaýziýa (3, 56 mlrd dollara 3,93 mln tonna) gelýär.
Russiýadan Hytaýa iberilýän suwuklandyrylan tebigy gaz ýanwar-iýun aýlarynda ýyllyk hasaplama görä 28,7%, 2,35 mln tonna çenli artdy. Çap edilen hasabata görä, ady agzalan energiýa göterijiniň Russiýa Federasiýasyndan edilýän importy pul hasabynda aýdylanda 2,15 mlrd dollardan agyp, 2,8 esse artdy. Hytaý tarapyndan satyn alynýan suwuklandyrylan tebigy gazyň fiziki göwrümi boýunça Russiýa 4-nji ýerde durýar.


29.11.2022 14:07
8133

Ýylyň başyndan bäri Türkmenistan Hytaýa 40 mlrd kub metrden gowrak gaz iberdi

PipeChina West Pipeline kompaniýasynyň habar bermegine görä, 2022-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 40 milliard kub metrden gowrak türkmen tebigy gazy eksport edildi. Bellenilişi...

21.11.2022 16:48
10055

Türkmenistan Hytaýa turbageçiriji gazyny ibermekde liderligi saklap galýar

Şu ýylyň 10 aýynda Türkmenistan Hytaýa tebigy gazyň eksportyny 53% artdyrdy diýip, TASS agentligi HHR-iň Baş gümrük gullugyna salgylanyp habar berýär. Türkmen gazynyň HHR-e ibermeleriniň baha möçberi 2022-nji ýylyň...

19.11.2022 08:31
5813

Ýakynda «Galkynyş» käninde täze gaz guýulary işe giriziler

2021-nji ýylyň ýylyň awgustynda «Galkynyş» gaz käninde adaty gaz guýularyndan aýratyn çylşyrymlylygy bilen tapawutlanýan täze guýularyň gurluşygyna badalga berlipdi. Häzirki wagtda meýilleşdirilen işleri bellenen...

12.11.2022 08:25
6034

Oktýabrda dünýäde nebitgaz buraw desgalarynyň sany yzygider alty aýlap köpeldi

Oktýabr aýynda dünýäde işledilýän nebit-gaz buraw desgalarynyň sany alty aýyň jemi boýunça yzygider köpeldi we 2020-nji ýylyň martyndan bäri — iki ýyldanam gowrak wagtyň içinde aňrybaş mukdara ýetdi. Muňa Amerikanyň...