Türkmenistan Bütindünýä Söwda Guramasyna doly hukukly agza bolmaga çalyşýar

  • 07.07.2022 07:33
  • 8651
Türkmenistan Bütindünýä Söwda Guramasyna doly hukukly agza bolmaga çalyşýar

5-nji iýulda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BSG-niň Baş direktorynyň orunbasary Çjan Sýançeniň ýolbaşçylygynda Bütindünýä Söwda Guramasynyň wekiliýetiniň hem-de Türkmenistanyň BSG-a goşulmagynyň meselelerini öwrenmek boýunça döredilen Hökümet toparynyň arasynda “tegelek stol” maslahaty geçirildi.

Maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň BSG-da “goşulýan ýurt” derejesine eýe bolmagy, Türkmenistanyň daşary söwdada ýagdaýynyň berkemegine, ynamly we jogapkärli hyzmatdaş hökmünde halkara abraýynyň ýokarlanmagyna, daşary ýurt maýa goýumlarynyň çekilmegine şeýle-de, Bütindünýä Söwda Guramasy bilen Türkmenistanyň guramaçylykly hyzmatdaşlygynyň berkidilmegine we bu ugurlar boýunça toplumlaýyn işleriň dowam etdirilmegine ýardam berer diýlip bellenildi.
Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew maslahatda çykyş etmek bilen: "Biziň döwletimiziň esasy maksady Bütindünýä Söwda Guramasynyň doly hukukly agzasy bolmagyndan ybaratdyr" diýip aýratyn belläp geçdi. Bu ugurda Türkmenistan gurama bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk etmekde yzygiderli tagallalary dowam etdirer.


şu gün 00:33
8772

Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa saparynyň öňüsyrasynda iş maslahatyny geçirdi

28-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Maslahat köşgünde Türkmenistanyň wekiliýetiniň...

düýn 21:44
20825

Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa ugrady

Şu gün, 28-nji sentýabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa Federatiw Respublikasyna ugrady. Ugramazdan öň, Halk Maslahatynyň...

düýn 07:48
7276

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahatynyň geçjek senesi yglan edildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň jaýynda geçirilýär. Bu barada resmi metbugatda habar berildi. Deputatlary...

düýn 07:46
23402

Harby gullukçylara we işgärleriň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň, işgärleriniň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy hem-de hünär derejeleri berildi. Degişli Permana Serdar Berdimuhamedow gol çekdi...