Serdar Berdimuhamedowyň adyna Wengriýanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

  • 06.07.2022 01:42
  • 17447
Serdar Berdimuhamedowyň adyna Wengriýanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň adyna Wengriýa Respublikasynyň Prezidenti Katalin Nowakdan gutlag haty gelip gowuşdy. Onda wenger Lideri Wengriýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny beýan edýär.

“Ýurtlarymyzyň arasyndaky ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegine ygrarlydygymy ynandyrmak isleýärin hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ýakyn geljekde täze ugurlar boýunça  baýlaşdyryljakdygyna ynanýaryn” diýip, Prezident hatynda iň gowy arzuwlary beýan edýär.


26.11.2022 13:58
14066

Mary welaýatynyň Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, welaýatyň Serhetabat we Oguzhan etrap häkimliklerini ýatyryldy hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar...

26.11.2022 13:55
9004

Lebap welaýatynyň Farap we Döwletli etrap häkimlikleri ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, welaýatyň Farap we Döwletli etrap häkimliklerini ýatyrmak hakynda Karara gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar...

26.11.2022 13:49
15336

Daşoguz welaýatynyň birnäçe häkimlikleri ýatyrylyp, Şabat etrap häkimligi döredildi

Türkmenistanyň Prezidenti Daşoguz welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrap häkimliginiň adyny üýtgedip, ony Daşoguz welaýatynyň Şabat etrap...

26.11.2022 09:12
19537

Balkan welaýatynyň Serdar etrap häkimliginiň ady üýtgedildi, käbir häkimlikleri ýatyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Balkan welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda, Balkan welaýatynyň Serdar etrap häkimliginiň adyny üýtgedip, ony Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrap häkimligi...