Eýfel diňi düýpli abatlaýyş işlerine mätäç

  • 05.07.2022 15:45
  • 16068
Eýfel diňi düýpli abatlaýyş işlerine mätäç

Parižiň esasy nyşany bolan Eýfel diňi poslap barýar we ony, meýilleşdirilişi ýaly, ýüzleý abatlamaly däl-de, düýpli dikeltmek gerek . Bu barada duşenbe güni The Guardian habar berdi diýip, Interfaks ýazýar.

Eýfel diňinde 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa Oýunlaryna çenli tamamlanmagy meýilleşdirilýän bahasy 60 mln ýewro durýan ýüzleý abatlaýyş işleri geçirilýär, şol bir wagtda, bilermenler diňiň doly sökülmelidigini, abatlanmalydygyny we täzeden reňklenmelidigini, ýogsam, öňki reňkiniň üstünden täze reňkiň urulmagy ony öňküdenem beter poslatjakdygyny aýdýarlar diýip neşir belleýär. 

"Eger Gýustaw Eýfel bu ýere gelip gören bolsady, walla ýüreginden tutardy" - diýip, The Guardian Eýfel diňiniň dolandyryjylarynyň biriniň sözlerini getirýär. 

Eýfel diňini dörediji Gýustaw Eýfel diňiň poslamagynyň çynlakaý mesele boljakdygyny we ony her ýedi ýyldan reňkläp durmagyň zerurdygyny öňünden çaklapdyr.

"Reňklemek metal gurluşy goramagyň möhüm bölegi bolup durýar, şonuň aladasyny etmek - onuň uzak ýyllar hyzmat etmeginiň ýeke-täk kepili" - diýip, Eýfel ýazypdyr. Ol: "Esasy zat - posuň öňüni almaly" - diýipdir.

Eýfel diňi 1889-njy ýylda gurlupdyr. Ilkibaşda gurluş 20 ýyl dagy durar diýip çaklapdyrlar. Emma 133 ýyl geçdi, diň bolsa degişli idegiň netijesinde henizem şol öňki ýerinde seleňläp dur. Her ýyl bu gözelligi görmäge 6 mln jahankeşde gelýär, ol gelim-gidimliligi boýunça Fransiýada Disneýlendden, Luwrdan  we Wersal köşgünden soň dördünji orunda durýar.


18.01.2023 15:30
71207

Dünýäniň iň garry adamy aradan çykdy

Dünýäniň iň garry ýaşaýjysy, Andre ady bilen has gowy tanalýan Lýusil Rendon 118 ýaşynyň içinde aradan çykdy diýip, Ginnesiň rekordlar kitabynyň saýtynda habar berilýär. Ol 1904-nji ýylyň 11-nji fewralynda Fransiýanyň...

15.12.2022 18:37
6363

Eks-an-Prowans “Ýewropanyň innowasiýalar paýtagty 2022” adyna eýe boldy

Fransiýanyň Eks-an-Prowans şäheri Ýewropanyň innowasiýalar paýtagty (iCapital) titulyna eýe boldy. Bu baýrak bilen her ýyl öz işinde innowasiýalary işjeň ulanýan we olaryň ösüşine goldaw berýän Ýewropa şäherleri...

15.12.2022 12:06
5983

Fransiýanyň wekili Lissandro «Çagalaryň Ýewrowideniýesinde» ýeňiş gazandy

Fransiýanyň wekili Lissandro Ermenistanda geçen «Çagalaryň Ýewrowideniýesi» bäsleşiginde üstün çykdy, diýip saz şüweleňiniň resmi saýtynda habar berilýär. On üç ýaşly Lissandro Oh Maman! rok-n-rol kompozisiýasy...

02.12.2022 23:59
10992

Fransiýalylaryň bageti ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Fransiýalylaryň adaty çörek batony bolan baget ÝUNESKO-nyň hökümetara komitetiniň mejlisinde adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawynda hasaba alyndy. Bu barada Interfax.ru habar berýär. Ilkibaşda sanawy doldurmak...